an Kreyòl

BON JAN LEKÒL. BON JAN KOMINOTE. LAJAN REFERANDÒM 1 MIL DISTRI A AP TRAVAY. NOU FÈ PWOMÈS. NOU KENBE PWOMÈS

Referandòm sa a te apwouve madi 6 novanm, 2018.
Chak grenn dola ki kolekte epi depanse ap sou siveyans yon komite endepandan sitwayen ak ekspè nan kominote a.

AMELYORE SEKIRITE LEKÒL

ajan polis lekòl ki ap sèmante  Inisyativ Pou Sekirite
$20 milyon envestisman pa ane pou Depatman Polis Lekòl

 • Ajoute anviwon 110 ajan polis (ajan resous nan lekòl, detektif, K9, antrenè, ak sèjan) estaf sipò, pwogram konpitè, pyès konpitè, machin, ekipman ak founiti)
 • Finanse 50 asistan polis pou lekòl yo pou ogmante sèvis yo
 • Nivo segondè – Kontinye finance 55 monitè sekirite
 • Nivo segondè – Kontinye finanse tan adisyonèl pou travay nan match foutbòl yo
 • Nivo segondè – Ogmante sekirite pou plizyè aktivite lekòl yo
  - Lekò Segondè $1.000 dola pou rive 10.000 dola pa lekòl
  - Lekòl Mwayen $6.000 dola pou rive 20.000 dola pa lekòl
 • Mete ansanm ak bidjè regilye ak lajan referandòm nan pou Depatman Polis Lekòl, Distri a ap depanse plis pase 60 milyon dola pou polis pou ane 2019-2020 an


Inisyativ Pou Sante Mantalpwofesè chita atè a nan koulwa lekòl la ak elèv

Envestisman anviwon $20 milyon

 • Tout nivo – 1 pozisyon sante mantal pa lekòl
 • Nivo Segondè – minimum 3 konseye pa lekòl
 • • Segondè – 5 jou travay anplis pou konseyeye (regilye ak ESOL) pou bay sipò avan lekòl kòmanse
 • Sikològ Lekòl – 40 sikològ anplis, 16 jou travay anplis pou bay sipò pandan granvakans, founiti ak ekipman anplis
 • Ogamantasyon kontra sèvis pou sante mantal. Distri a aktyèlman genyen 34 kontra pou Sante Konpòtman
Kenbe Atizay ak Edikasyon Mizik

elèv ki ap jwe twonpèt Atizay, Pwogram Ochwa ak Inisyativ Akademi pou Karyè
Envestisman anviwon $54 milyon

 • Finanse plis pase 650 pozisyon pou atizay, pwogram oschwa ak karyè
 • Mete pwofesè adisyonèl nan pwogram espesyal pou bay sipò


OGMANTE SALÈ PWOFESÈ

pwofesè ki ap anseye klas Inisyativ Pou Ogmante Salè Pwofesè
Envestisman anviwon $110 milyon

 • Tout moun ki nan plan T a kounye a ap resevwa sale siplemantè apati eksperyans yo:
  • 1 a 4 ane eksperyans - $ 1.000 dola siplemantè pa ane
  • 5 a 9 ane eksperyans - $ 5.000 dola siplemantè pa ane
  • 10 ane eksperyans oswa plis - $10.000 dola siplemantè pa ane
  • Lajan siplemantè sa a konte nan Sistèm Retrèt Florida a kòm revni
  • Lajan siplemantè sa a la pou kat ane (Ane Fiskal 2020 pou Ane Fiskal 2023) epi l ap kòmanse 23 Out 2019


Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA