Maladi Coronavirus 2019 (Covid-19)

Enfòmasyon ak Resous


FL Department of Health COVID-19 WebsiteSi w genyen kesyon konsènan COVID-19 nan eta Florid la, tanpri kontakte 1-866-779-6121 oswa imèl nan COVID-19@flhealth.gov.
Sant apèl la disponib lendi jiska vandredi ant 8:00 am ak 5:00 pm. Ou kapab voye imel apre lè sa yo oswa pandan wikenn.


Resan Mizajou:
Premye mas 2020, Gouvènè Ron DeSantis pran Dekrè Egzekitif 20-51 pou deklare Pwotokòl Ijans Sante Piblik ak repons pou Maladi Coronavirus 2019 (COVID-19) pou tout eta a. Aktyèlman pa gen okenn ka Coronavirus nan rejyon Palm Beach la.

Lekòl nan rejyon Palm Beach ap fonksyone nòmalman. Distri lekòl la ap pran mezi prevansyon pou kòmanse metòd netwayaj afon tout lekòl yo. Depatman Sèvis Anviwonman (ECS) Distri ap fè netwayaj anpwofondè lokal lekòl yo ak kwizin yo pandan pwochen 30 jou yo. Inisyativ netwayaj proaktif Distri sa a pral reevalye nan fen mwa mas la pou detèmine si li merite kontinye.

Distri a ap kominike aktivman ak Depatman Sante Florid (FDOH) ak Sant pou Kontwòl Maladi (CDC) sou Maladi Coronavirus 2019 (COVID-19).

Distri a ap pran menas sante oserye epi kontinye kontwole lekòl yo pou ka potansyèl.

N ap fè mizajou sou paj entènèt sa a depi genyen nouvo enfòmasyon disponib.


Plis Enfòmasyon

Centers for Disease Control & Prevention COVID-19 website         Florida Department of Health COVID-19 website

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA