Lokal Lekòl ki Ap Distribiye Manje Pandan Fèmti an

Lokal Lekòl ki Ap Distribiye Manje Pandan Fèmti an
Posted on 03/19/2020
Bay Manje

Sèvis Manje Lekòl la ap kontinye sèvi manje bay elèv pandan tout fèmti lekòl la. N ap ofri manje ki byen balanse epi nourisan nan plizyè lokal lekòl nan distri a.

Manje yo ap distribiye ant 11 am a 1 pm, epi yo GRATIS pou nenpòt moun ki poko gen 18 an, oswa 22 an si se elèv ESE. Elèv yo dwe vini ak paran yo pou yo ka resevwa manje yo dapre regleman USDA.

Pou evite kontak, paran dwe rete nan machin li epi kite plas pasajè a vid pou moun ki ap bay manje a jis depoze lè ou desann vit ou san l pa pran kontak ak okenn moun.

Lokal distribisyon yo:

Klike la a pou lis lekòl ki ap distribye manje pandan vakans prentan an, 23-27 mas. Y ap bay dejene ak manje midi.

Klike la a pou lis lekòl ki ap distribye manje apre vakans prentan an. Y ap bay dejene, manje midi, ak manje aswè.

Y ap distribiye manje yo kote nou konn lage pitit nou yo lè nou mennen yo lekòl. Ou gen dwa mache vin pran yo, oswa vini sou bisiklèt, oswa nan machin. Klike la a pou w jwenn lokal ki pi pre w la.

Tanpri sonje ke dejene, manje midi, dine, ak manje nan bwat yo kapab genyen pwodui timoun alèji ak yo. Nou mande paran yo pou fè atansyon pou yo pa pran manje pitit yo kapab alèji ak yo.

Distri a gen yon sit entènèt ki dedye pou Coronavirus ki se palmbeachschools.org/Coronavirus. Nou genyen tou yon liy dirèk Coronavirus pou reponn kesyon ki gen rapò ak lekòl. Liy dirèk la ouvri lendi jiska vandredi, 8 è jiska 4 è pm. nan 561-969-5840. Reprezantan yo disponib pou reponn kesyon an Anglè, Panyòl, ak Kreyòl Ayisyen.

Distri a ap bay dènye enfòmasyon yo lè yo vin disponib.

Mèsi pou sipò ou toujou bay Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA