Liy Telefòn kont Asèlman Distri a: 561-434-8200

Rapòte Pandan w Rete Anonim

Si oumenm oswa yon moun ou konnen se yon sib asèlman, abi, move tretman, arasman, menas, oswa entimidasyon, fè nou konnen non lekòl la ak detay sa ki pase a. Lè ou rapòte sa se pa yon move bagay si entansyon w se pou fè yon pwofesè oswa yon administratè konnen move tretman oswa danje ou panse pitit ou ap fè fas.


Ou Wè Yon Bagay, Di Yon Bagay!

Rapòte Asèlman

OSWA

Rele: (561) 434-8200Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA