Reouvèti Lekòl Nou Yo

  Enfòmasyon sou Reouvèti
  Resous Lekòl

Florida Department of Education Reopening Florida's Schools and the CARES Act

N AP FE WOUT LA ANSANM

Ane Lekòl 2020-2021 ap Kòmanse ak Aprantisay Adistans

Bon retou nan ane lekòl la 2020-2021 an. Aprantisay Adistans rete sèl mòd ansèyman nan moman sa a, men paran yo kapab gen plis opsyon nan semèn k ap vini yo. Avèk kantite ka COVID-19 ki ap bese, kanpis yo ka reouvri pou enstriksyon an pèsòn trè byento. Sepandan, yon dat espesifik poko detèmine.

Lè lè sa a rive, nenpòt moun ki vle kontinye ak Aprantisay Adistans kapab sètènman fè sa. Epi moun nan nou ki vle pitit ou yo retounen nan lakou lekòl la kapab chwazi pou pitit ou yo ale lekòl pou ansèyman an pèsòn.

Make Your Choice
Klike la a pou enfòmasyson kijan pou w fè chwa w.

Si w pa si chwa ou vle fè, tanpri gade videyo sa yo oswa li Dokiman Gid Distrri a pou COVID-19.

 

  N ap Bati Avni Nou


Verde K-8 Progress


Woodlands Middle School


New Adult Education Center


Addison Mizner Construction


South Tech Academy


Jupiter High School Expansion

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA