Oktòb se Mwa Konsyantizasyon pou Maladi Disleksi

Oktòb se Mwa Konsyantizasyon pou Maladi Disleksi
Posted on 10/01/2020
Elèv ak PwofesèOktòb se Mwa Konsyantizasyon pou Maladi Disleksi. Èske w te konnen disleksi se andikap aprantisay ki pi komen? Genyen plizyè enfòmasyon disponib sou maladi Disleksi. N ap defini pou ou kisa Disleksi ye.

Kisa ki Maladi Disleksi a?

Disleksi se yon yon andikap aprantisay ki baze sou lang. Elèv ki gen dislèksi anjeneral fè eksperyans difikilte ak lekti, òtograf, ekri, ak pwononse mo yo. Disleksi afekte moun pandan tout vi yo; sepandan, enpak li kapab chanje nan diferan etap nan vi yon moun. Yo rele l yon andikap aprantisay paske disleksi kapab rannli trè difisil pou elèv reyisi akademikman nan anviwònman ansèyman nòmal. Nan fòm pi grav li, li ap oblije yo mete elèv la nan pwogram edikasyon espesyal, ba li akomodasyon espesyal, oswa sèvis sipò siplemantè.

Pou w jwenn plis resous sou maladi Disleksi, vizite: Dyslexia in the Classroom.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA