Tablo COVID-19

Tablo COVID-19
  • Tablo COVID-19 la te kreye epi pibliye volontèman sou paj entènèt Distri a pou asire transparans nan transmisyon COVID-19 sou propriyete distri a. 
  • Kantite ka konfime yo sou tablo a reflete kantite total depi ouvèti lekòl nan dat 10 out 2021. 
  • Ka nou bay sou tablo a reprezantte moun ki te sou propriyete Distri a pandanke yo te pozitif pou viris la men pa pandan distri a te fèmen tankou pou vakans fen ane a. 
  • Yo mete enfòmasyon yo ajou chak jou at 10:00 a.m. ak 10:00 p.m.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA