Desanm 2021

Finalis Asistan Direktè Pou Ane a
Kandida pou Pri Asistan Direktè Pou Ane a Bay Bon Egzanp Epi Genyen Eksperyans
01/19/2022
Pri Asistan Direktè pou Ane a nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la onore administratè sa yo ki sèvi nan yon wòl lidèchip enpòtan ki se kle pou siksè lekòl yo. Finalis ane sa a yo te chwazi pami yon gwoup kandida ki soti nan lekòl nan tout Distri a, epi kandida ki gen merit sa yo te vin redui a kat finalis Asistan Direktè pou Ane a, youn nan chak rejyon:
Read More about Kandida pou Pri Asistan Direktè Pou Ane a Bay Bon Egzanp Epi Genyen Eksperyans
clear
Gradyasyon
Anons Orè Seremoni Gradyasyon Ane 2022
12/17/2021
Seremoni gradyasyon pou pwomosyon 2021-2022 a pwograme pou fèt, anpèsòn, nan dat ak lè ki nan lis ki anba a. Sepandan, nou vle fè konnen akòz kondisyon sante enprevi, Distri a rezève dwa pou chanje fòma seremoni sa yo.
Read More about Anons Orè Seremoni Gradyasyon Ane 2022
clear
Sipèentandan Mike Burke
Mesaj Fen Ane Sipèentandan Mike Burke
12/16/2021
Nan okazyon sa a m ta renmen swete tout moun yon bon sezon fèt ak epi anpil bon souwè pandan n ap antre nan yon lòt ane ki pwomèt anpil. Mwen espere ou pral gen opòtinite pou selebre ak fanmi w ak zanmi w, epi jwenn yon ti tan pou detann ak resouse w pou ane ki ap vini an.
Read More about Mesaj Fen Ane Sipèentandan Mike Burke
clear
Paper Education
Distri A Fè Patenarya Ak Paper Education Company Pou Ofri Sèvis Leson Patikilye Sou Entènèt Gratis Pou Elèv Yo
12/16/2021
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la antre nan yon akò ak Paper Education Company, Inc. ki pral bay aksè san limit ak pwofesè Paper yo ki ap disponib sou demann 24/7 pandan tout ane a pou ede elèv yo nan tout domèn ak tout nivo klas. Yo bay sèvis leson patikilye yo an anglè, panyòl, fransè, ak mandaren.
Read More about Distri A Fè Patenarya Ak Paper Education Company Pou Ofri Sèvis Leson Patikilye Sou Entènèt Gratis Pou Elèv Yo
clear
Elèv ak founiti klasik
Red Apple Supplies Bay Pwofesè Depase Yon Milyon Dola Resous
12/15/2021
Pwogram espesyal Fondasyon Edikasyon Rejyon Palm Beach la ki rele Red Apple Supplies distribye plis pase $1 milyon founiti klasik gratis bay lekòl Tit I nan tout Distri a depi kòmansman ane lekòl 2021-2022 a.
Read More about Red Apple Supplies Bay Pwofesè Depase Yon Milyon Dola Resous
clear
Logo Distri a
Distribisyon Manje Pou Peryòd Vakans Fen Ane a
12/10/2021
Depatman Sèvis Manje Lekòl Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap fè distribisyon manje avan vakans fen ane a pou bay elèv yo kit manje pou peryòd pandan lekòl ap fèmen an.
Read More about Distribisyon Manje Pou Peryòd Vakans Fen Ane a
clear
Doktè Joaquin Garcia
Komite Direksyon Distri a Onore Memwa Doktè Joaquin Garcia
12/10/2021
Pandan reyinyon Komite Direksyon Distri a 8 desanm 2021 an, yo te adopte yon pwoklamasyon pou selebre lavi ak eritaj Doktè Joaquin Garcia ki te mouri 28 novanm 2021 a laj 65 an. Li te yon natif natal Kiba ki te pase premye ane anfans li nan peyi Espay epi pita nan Pòtoriko. Li te fè doktora medsin li nan Universidad Autonoma Santo Domingo nan Repiblik Dominikèn.
Read More about Komite Direksyon Distri a Onore Memwa Doktè Joaquin Garcia
clear
SA W DWE KONNEN: JOE SANCHES, DIREKTÈ ANCHÈF OPERASYON
12/09/2021
Direktè Anchèf Operasyon an responsab twa gwo depatman nan la Distri a, twa pi gwo yo aktyèlman, ki se: Sèvis Manje Lekòl, Transpòtasyon, ak Bilding. Konsa, nou responsab depi pou asire elèv vini lekòl epi apre tounen lakay yo, manje lè yo lekòl, epi mentni bilding yo ansekirite ak konfòtab pou aprantisay ak ansèyman.
Read More about SA W DWE KONNEN: JOE SANCHES, DIREKTÈ ANCHÈF OPERASYON
clear
Twofe
Distri A Ranpòte Prim Pou Inisyativ Elektwonik
12/08/2021
Nan dat 4 desanm, Divizyon Teknoloji Enfòmasyon (IT) nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la resevwa Prim Pwojè 2021 nan men South Florida Chapter of the Project Management Institute, pou inisyativ pou bay chak elèv yon aparèy elektwonik.
Read More about Distri A Ranpòte Prim Pou Inisyativ Elektwonik
clear
Students
Douz Elèv Onore pou Karaktè Pozitif nan Mwa Novanm nan
12/03/2021
Nan Lekòl Royal Palm, yo konnen Woordchel Neossaint paske li gen respè pou pwofesè li anplis li se yon sous serye ki bay kamarad li sipò ak zanmitay. "Woordchel montre respè," Jamilah St. Juste, yon anplwaye medya nan Lekòl la di. “Nan klas la, li toujou reponn kesyon pwofesè li yo. Pafwa, Woordchel tape pwofesè oswa parapwofesyonèl yo sou zepòl pou montre afeksyon li.”
Read More about Douz Elèv Onore pou Karaktè Pozitif nan Mwa Novanm nan
clear
Dwyer Award 2021
Nonmen Edikatè Eksepsyonèl pou Prim Dwyer 2022 yo
12/02/2021
Pwosesis nominasyon pou Prim William T. Dwyer 2022 pou Ekselans nan Edikasyon an ouvri kounye a. Yo mande direktè yo pou deziyen yon moun pou sèvi kòm lyezon pou fasilite pwosesis seleksyon kandida yo. Lyezon ki deziyen an ta dwe suiv direktiv nominasyon yo epi soumèt nominasyon yo.
Read More about Nonmen Edikatè Eksepsyonèl pou Prim Dwyer 2022 yo
clear
Anplwaye Nominen
Finalis Pou Pri Anplwaye Pou Ane A Nan Plizyè Kategori
12/01/2021
Distri ap anonse finalis pri pou Direktè pou Ane a, Asistan Direktè pou Ane a, Pwofesè pou Ane a, ak Estaf Anplwaye Lekòl pou Ane a.
Read More about Finalis Pou Pri Anplwaye Pou Ane A Nan Plizyè Kategori
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA