Pousantaj Gradyasyon PBCSD Monte

Pousantaj Gradyasyon PBCSD Monte Nan Nivo Istorik 95.9% Nan Lekòl Distri a
Posted on 01/05/2022
GradyePousantaj gradyasyon pou pwomosyon 2021 an nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la monte nan yon nivo istorik 95.9%, dapre Depatman Edikasyon Florid (FDOE).

Pousantaj sa a reprezante yon ogmantasyon nan pousantaj gradyasyon 94.4% nan lekòl Distri a opere an 2020. To gradyasyon jeneral Distri a, ki gen ladan l lekòl endepandan yo, se 91%, soti nan 90.2% pou ane 2020 an.

Pousantaj gradyasyon Distri a, ki te pibliye 4 janvye, kontinye depase mwayèn eta a ki se 90.1%, epi li depase pousantaj gradyasyon senk nan sis lòt gwo distri lekòl iben nan tout eta a.

Tout lekòl segondè yo eksepte youn pami 24 yo gen yon to gradyasyon 90% oswa pi wo. Dizwit lekòl segondè gradye plis pase 95% elèv. Seminole Ridge ak William T. Dwyer ogmante plis pase senk pwen nan FY20 - FY21. Suncoast Community High School gen yon pousantaj gradyasyon 100%.

Distri a kontinye ap redui diferans nan reyisit pami dives gwoup elèv yo. Pandan peryòd senk ane ant AF17 ak AF21, pousantaj gradye yo te ogmante de 9.7 pou elèv Nwa yo, 5.7% pou elèv Panyòl yo, ak 3.8% pou elèv Blan yo.

Yon bagay ki remakab sou senk dènye ane yo se ogmantasyon 15.7% nan to gradyasyon pami Elèv k ap Aprann Lang Angle (ELL) ak Elèv ki Andikape (SWD) ki te ogmante pa 12.5%. Pousantaj pou elèv ki nan pwogram manje gratis oswa a pri redui yo (FRL) ogmante pa 8%. Lake Worth ak Seminole Ridge ogmante plis pase 10 pwen soti FY17 pou rive FY21.

“Mwen trè fyè de elèv nou yo, pwofesè yo, administratè lekòl nou yo, Komite Direksyon Distri a, ak tout ekip nou, ansanm ak paran yo ak patnè kominotè yo pou travay eksepsyonèl yo ak sipò yo pandan defi san parèy ke pandemi an te pote,” Sipèentandan Mike Burke di. “Malgre defi yo ap kontinye, Distri nou an angaje pou edike, afime, ak enspire chak elèv pou reyalize siksè apre gradyasyon epi prepare pou mache mondyal la.”

School Graduation Rate
Alexander W. Dreyfoos 99%
Atlantic Community High 94%
Boca Raton Community High 98%
Boynton Beach Community High 90%
Forest Hill Community High 95%
Glades Central Community High 87%
John I. Leonard High 93%
Jupiter Community High 95%
Lake Worth Community High 95%
Olympic Heights Community High 99%
Pahokee Middle-Senior High 99%
Palm Beach Central High 96%
Palm Beach Gardens Community High 94%
Palm Beach Lakes Community High 91%
Palm Beach Virtual 100%
Park Vista Community High 98%
Royal Palm Beach Community High 95%
Santaluces Community High 97%
Seminole Ridge Community High 97%
Spanish River Community High 99%
Suncoast Community High 100%
Village Academy Center 97%
Wellington Community High 97%
West Boca Raton Community High 98%
William T. Dwyer High 98%
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA