Reyinyon Enfòmasyon Kindègatenn

Aprann Plis Pou Lekòl Pitit Ou Nan Reyinyon Enfòmasyon Kindègatenn
Posted on 03/25/2022
KindègatennPandan reyinyon enfòmasyon jadendanfan anyèl yo, lekòl nan distri Palm Beach yo pare pou akeyi timoun yo epi bay tout enfòmasyon ki nesesè pou prepare yo pou rantre lekòl.

Reyinyon Enfòmasyon Kindègatenn se yon opòtinite pou paran aprann plis sou lekòl pitit yo, fè konesans ak administratè lekòl yo, pwofesè yo, epi sa ki pi enpòtan, wè tout bèl bagay ki ap tann yo ak pitit yo nan etap enpòtan sa a.

Pandan reyinyon an, administratè lekòl yo ap bay yon oryantasyon sou lekòl la, eksplike règleman tankou inifòm, epi bay enfòmasyon sou aktivite nan lekòl la.

Klike la a pou w jwenn lis Reyinyon Enfòmasyon Kindègatenn ki pwograme yo. Anplis, anba a gen kèk lyen itil pou ede w prepare pou jadendanfan:

Jwenn Lekòl Mwen: Klike la a pou w konnen lekòl pitit ou dapre adrès kay ou.

Kontakte Lekòl Ou: Klike la a pou enfòmasyon pou kontakte lekòl ou a.

Manje Lekòl la: Klike la a pou jwenn enfòmasyon sou kafeterya lekòl ou a.

Enskripsyon pou Jadendanfan: Klike la a pou w jwenn detay ak enfòmasyon sou enskripsyon ak ki dokiman yo mande pou enskri pitit ou, tankou vaksen ak egzamen fizik.

REMAK: Orè, dat, lokal, Reyinyon Kindègatenn yo kapab chanje. Tanpri kontakte lekòl la dirèkteman pou enfòmasyon espesifik.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA