Zòn Prezans Nouvo Lekòl Elemantè Blue Lake

Komite Direksyon Distri A Tabli Zòn Prezans Pou Nouvo Lekòl Elemantè Blue Lake
Posted on 04/14/2022
Foto Lekòl Elemantè Blue LakePandan Reyinyon Espesyal Komite Direksyon Distri a 13 avril, li apwouve Etid Limit 05C-3, ki tabli zòn prezans pou Lekòl Elemantè Blue Lake nan Boca Raton epi chanje limit prezans elèv yo pou de lekòl elemantè (Calusa ak J.C. Mitchell), ak de lekòl K-8 (Addison Mizner, ak Verde K-8).

Etid la pi byen balanse enskripsyon yo epi kreye yon zòn prezans konpak pou Lekòl Elemantè Blue Lake, ki pral lokalize nan zònn ès Military Trail ak nan sid Spanish River Boulevard lè li ouvri an Out 2022.

Tout elèv ki enskri kounye a nan klas matènèl jiska katriyèm ane nan Lekòl Elemantè Calusa, J.C. Mitchell Elementary, ak Verde K-8, ki kounye a abite nan nouvo limit Blue Lake, pral otomatikman deplase epi enskri nan Blue Lake pou ane lekòl 2022–2023 a. Pa gen enskripsyon ki obligatwa. Tout fichye ak enfòmasyon elèv yo pral transfere otomatikman.

Tout elèv klas katriyèm ane sa a (elèv ki pral nan klas senkyèm ane 2022–2023), ak frè ak sè k-3 kounye a yo, pral gen pèmisyon pou yo rete nan lekòl yo te ye pou ane 2021–2022 a.

Anplis, fanmi sa yo pral gen pèmisyon pou yo enskri elèv yo nan klas matènèl pou ane 2022–2023 yo nan lekòl aktyèl yo si yo vle. Paran/responsab dwe ranpli yon fòm reenskripsyon an pou chak fwaye ki elijib.

Pou elèv sa yo ki gen zòn prezans yo afekte pa etid limit sa a, men ki chwazi rete nan lekòl yo ye kounye a, paran oswa responsab yo ap responsab ba yo transpòtasyon.

Etid la pote chanjman pou elèv ki enskri kounye a nan klas matènèl jiska katriyèm ane nan Verde K-8 ak Addison Mizner.

Madi 26 avril 2022, yo pral òganize Sesyon Enfòmasyon Lekòl Elemantè Blue Lake pou fanmi Blue Lake ki enterese aprann plis sou lekòl la. Sesyon yo pral fèt nan Safe Schools Institute ki chita sou kanpis Don Estridge High Tech Middle School nan 1798 NW Spanish River Blvd., Boca Raton, FL 33431. Yon seyans enfòmasyon ap fèt a 9 a.m. epi apre yon lòt a 6 p.m. Seyans sa yo se pou adilt sèlman.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA