PBC Ap Selebre Mwa Eritaj Ayisyen

Distri Lekòl Palm Beach County Ap Selebre Mwa Eritaj Ayisyen
Posted on 04/26/2022
Elèv abiye ak drapo ayisyenDistri Lekòl Rejyon Palm Beach ap selebre Mwa Eritaj Ayisyen, yon komemorasyon anyèl ki rekonèt kokennchenn kontribisyon Ayisyen pote nan istwa mond la. Se yon selebrasyon istwa ak kilti ayisyen ak yon opòtinite pou pataje kilti sa a ak kominote kote y ap viv.

Plizyè lekòl nan distri yo ap òganize yon varyete aktivite, epi ap genyen aktivite kominotè nan tout Rejyon Palm Beach la. Anplis, Sistèm Bibliyotèk Rejyon Palm Beach la ap òganize plizyè aktivite tou. Depatman Edikasyon Miltikiltirèl nan Distri a pwograme kat sesyon motivasyon vityèl ak envite ki pral pale ak elèv yo pandan klas yo.

Ane sa a yon fwa ankò ap genyen Konkou Disètasyon Mwa Eritaj Ayisyen an pou elèv lekòl segondè yo. Se yon patwonaj Gaskov Clergé Foundation, Educa Vision Inc., Triple VMC Global Services, ak lòt patnè biznis.

Tèm konkou a se: “ Apati yon pèspektiv istorik, eksplike pi gwo pwoblèm ak faktè ki anpeche devlopman Ayiti, epi sijere fason pou simonte yo.” Y ap rekonèt gayan konkou yo nan yon aktivite ki ap fèt nan Lantana Branch Library Samdi 14 me a 2:30 p.m., kote yo pral resevwa pri yo epi li redaksyon yo pou piblik la.

Gen plis enfòmasyon sou aktivite Mwa Eritaj Ayisyen ki disponib nan lyen ki anba yo:

Aktivite Mwa Eritaj Ayisyen nan Rejyon Palm Beach la
Aktivite nan bibliyotèk nan Rejyon Palm Beach la
Selebre Mwa Eritaj Ayisyen: Yon Gid Resous Pou Pwofesè
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA