Elèv k ap li liv deyò sou zèb la

Pase Yon Bon Vakans Ete

Mèsi pou yon bèl ane lekòl ! Pase yon bon vakans ete epi evite fè bak akademikman lè ou vizite Paj Aprantisay Pandan Vakans Ete a.

Timoun k ap manje

Manje Gratis Pandan Granvakans Ete

Lekòl ki ouvri pandan vakans ete yo ap ouvri pou bay elèv manje gratis. Ou pa bezwen idantifikasyon.

Enfòme W

Enfòme W

Gade Achiv Cho Kreyòl Televizyon Distri a

Bis Lekòl Ak Chofè

Vin Travay Nan Distri a

Depatman Transpòtasyon aktyèman ap anplwaye chofè bis. Si w entere ‘aprann plis’ klike anba a.

Meyè Chwa w

Si w fèk vini nan Distri a ?

Enskri pitit ou kounye a pou lekòl anpèsòn oswa adistans.

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA