What's New an Kreyol

Logo Distri a
Chwa Metòd Ensktrisyon Jwenn Ekstansyon pou K-12 ak VPK
12/01/2020
Nan dat 30 novanm, Gouvènè Florid Ron DeSantis pwolonje chwa paran yo nan modalite edikasyon pandan sezon prentan an. Sa vle di ke Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap rete ouvri pou ansèyman anpèsòn pou elèv K-12 ak VPK, epi ap kontinye ofri paran ak responsab yo opsyon pou chwazi aprantisay adistans.
Read More
clear
Kamyon FPL
FPL fè yon don poto elektrik pou ede bay elèv aksè nan Entènèt
12/01/2020
Florida Power & Light Company (FPL) ap kontinye sipò li depi lontan nan edikasyon nan bay 1.000 poto elektrik nan Rejyon Palm Beach la. Kontribisyon an pral ede Distri Lekòl la asire ke plis pase 25.000 elèv ak fanmi yo gen aksè a entènèt pou aprantisay adistans pandan nou nan pandemi COVID-19 la. Yo pral kòmanse enstale poto yo nan mwa desanm nan.
Read More
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA