What's New an Kreyol

Elèv
Pwomnad Vityèl yo Ofri Opòtinite Amizan pou Aprann
05/20/2020
Depatman Teknoloji Edikasyon Distri Lekòl la ofri yon varyete aktivite edikatif vityèl pou elèv aprann adistans. Pwofesè yo kapab pataje lyen videyo nan klas Google yo pou pèmèt elèv yo rantre nan divès kalite emisyon andirèk yo.
Read More
clear
Deven Seedial
Anons Loreya Konkou Disètasyon Mwa Eritaj Ayisyen 2020
05/17/2020
Deven Seedial, yon elèv klas 10yèm nan Dreyfoos School of the Arts, ranpòte premye pri nan Konkou Disètasyon Mwa Eritaj Ayisyen pou me 2020 an.
Read More
clear
Logo Distri a
Mizajou Sou Aktivite Pandan Gran Vakans
05/15/2020
Kòm ane lekòl 2019-2020 ap fini, distri a ap kòmanse planifye aktivite pandan gran vakans ete yo. Malerezman, pwogram tradisyonèl ke distri a konn fyè pou ofri chak ane ap chanje pandan mwa ki ap vini yo.
Read More
clear
Echantiyon Kanè
Kanè Fen Ane Lekòl Elemantè ap Soumèt Elektwonikman
05/15/2020
Nòmal se nan valiz elèv paran yo jwenn kanè lekòl yo. Apati 29 me, distri a ap bay paran yo 2 fason pou yo jwenn kanè pitit yo.
Read More
clear
Distribisyon Manje
Distribisyon Manje ap Fèt de Fwa pa Semèn
05/11/2020
Distribisyon manje ap retounen ak orè de fwa pa semèn nan Madi 12 me ak Jedi 14 me soti 9:00 a.m. pour Midi nan 51 lokal lekòl yo. Chak jou paran ki vin pran manje ap resevwa manje pou twa jou pou chak timoun.
Read More
clear
Bay Manje
Nouvo Orè Distribisyon Manje Apati Jedi 7 Me
05/04/2020
Nouvo dat pou distribisyon manje gratis nan lokal lekòl yo se ap JEDI 7 Me soti 9:00 a.m. pou midi nan 51 lekòl. Jou sa a paran ap pran manje pou twa jou pou chak timoun.
Read More
clear
Logo Distri
Enskripsyon Alavans nan Klas Kindègatenn pou Ane Lekòl 2020-2021
05/04/2020
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la espere akeyi anviwon 15.000 elèv nan jadendanfan pou ane akademik 2020-2021.
Read More
clear
Mwa Eritaj Ayisyen
Me Se Mwa Eritaj Ayisyen
05/01/2020
Mwa Eritaj Ayisyen selebre nan plizyè eta nan peyi Etazini. Se mwa pou rekonèt gwo kontribisyon Ayiti ak Ayisyen pote nan istwa mond la. Li se yon selebrasyon kilti ayisyen ak yon opòtinite pou pataje kilti sa a ak kominote kote y ap viv.
Read More
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA