Lekòl Rejyon Palm Beach se Yon Distri “A”

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach se Yon Distri “A”
Posted on 02/27/2019
Logo Distri aNou se yon Distri “A” pou ane 2017-2018 la, epi nou genyen plis lekòl ki genyen nòt “A” pami gwo distri iben yo.

“Nòt “A” nou an se rezilta travay di ak devouman pwofesè nou yo, lòt estaf anplwaye yo, ak elèv nou yo.” Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II di. “Nou konnen tou, sipò paran ak kominote a jwe yon gwo wòl nan reyisit nou. Nou apresye sa.”

Antou 71 nan lekòl distri a opere yo genyen nòt “A”, 36 genyen nòt “B”. Swasant senk pousan nan tout lekòl nou yo genyen “A” oswa “B”, yon ogmantasyon 4 pousan parapò ak ane pase a 2016-2017.

Nou genyen 9 lekòl ki monte vin genyen nòt “A”. Yo se:
Lekòl Elemantè Crystal Lakes
Lekòl Elemantè Forest Hill
Lekòl Elemantè Greenacres
Lekòl Elemantè H.L. Johnson
Lekòl Elemantè New Horizons
Lekòl Segondè Palm Beach Central
Lekòl Elemantè Palm Beach Gardens
Lekòl Elemantè Pine Jog
Lekòl Elemantè Wellington

Se sou baz pèfòmans elèv nan Egzamen Estanda Eta Florid la (yo rele Florida Standards Assessments / FSA) yo bay nòt yo dapre jan Depatman Edikasyon Eta Florid tabli sa.

Yo bay distri yo ak lekòl yo nòt “A” pou rive “F” sou baz pousantaj pwen yo resevwa. Lekòl ki pa teste plis pase 95 pousan elèv yo resevwa “I” ki vle di enkonplè an anglè.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA