2021 Graduation - Friday, June 18, 2021 - 8am - Jupiter Community High; 1pm - Forest Hill Community High; 6pm - Glades Central Community High

Celebrate With Us

Tune in online at palmbeachschools.org and on Comcast channel 235, AT&T U-verse channel 99.

Meyè Chwa w

Si w fèk vini nan Distri a ?

Enskri pitit ou kounye a pou lekòl anpèsòn oswa adistans.

Timoun ki ap manje

Distribisyon manje pandan ete a

Orè distribisyon an ap kòmanse madi 22 jen 2021

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA