Pa Gen Lekòl Lendi 28 Septnam

Make Kalandriye w

Pa gen lekòl lendi 28 septanm. Se jou yo selebre Yom Kippur. Biwo Distri yo ap ouvri.

N Ap Fè Wout La Ansanm - Bon Retou sou Kanpis Lekòl yo

Nou La pou Ede w

Rele Liy Enfòmasyon an nan (561) 969-5840 soti 8:00 a.m. pou rive 4:00 p.m. Gen operatè ki pale Anglè, Panyòl, ak Kreyòl Ayisyen

Kesyon ak Repons

Kesyon ak Repons

Paran ak elèv kapap jwenn repons pou anpil kesyon yo genyen

Mwa Eritaj Panyòl

Selebre avèk nou

Kenz septanm pou rive Kenz oktòb se dat selebrasyon Mwa Eritaj Panyòl.

Fè Chwa w

Fè Chwa w

Paran, jwenn kijan pou w chwazi metòd ansèyman apre lokal lekòl yo reouvri.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA