Mwa Eritaj Ayisyen

Mwa Eritaj Ayisyen

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach onore kontribisyon Ayisyen ak Ayisyen-Ameriken, nan kominote a, nan eta Florid la, ak nan peyi Etazini, san bliye enpak istwa peyi Ayiti sou istwa mond la.

Foto Lekòl Elemantè Blue Lake

Fwontyè Lekòl Elemantè Blue Lake

Komite Direksyon Distri A Tabli Zòn Prezans Pou Nouvo Lekòl Elemantè Blue Lake

Pwofesè ak Elèv

Mwa Konsyantizasyon Maladi Otis

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la angaje nan ekselans pou edikasyon elèv ki genyen maladi otis

Elèv Kindègatenn

Reyinyon Enfòmasyon Kindègatenn pou 2022

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach pare pou resevwa elèv KG epi bay paran enfòmasyon

Enfòme W

Enfòme W

Enpotans Lekti Nan Reyisit Akademik Elev

Bis Lekòl Ak Chofè

Vin Travay Nan Distri a

Depatman Transpòtasyon aktyèman ap anplwaye chofè bis. Si w entere ‘aprann plis’ klike anba a.

Pousantaj Gradyasyon

Pousantaj Gradyasyon Monte 95.9%

Pousantaj gradyasyon pou pwomosyon 2021 an nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la monte nan yon nivo istorik 95.9%, dapre Depatman Edikasyon Florid (FDOE).

Gradyasyon

Anons Dat Gradyasyon

Gade dat ak lè gradyasyon ap fèt pou pwomosyon 2022 a.

Meyè Chwa w

Si w fèk vini nan Distri a ?

Enskri pitit ou kounye a pou lekòl anpèsòn oswa adistans.

Remèsye Yon Pwofesè

Remèsye Yon Pwofesè Ap Retounen Apati 9 Septanm

Pou nonmen yon pwofesè espesyal pou yon chans pou resevwa yon kado $100 epi vin pwofesè pou semèn nan, klike anba a.

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA