Mwa Eritaj Panyòl

15 Septanm pou rive 15 Oktòb nou onore divèsite ak kontribisyon ispanik ak kilti laten.

Semèn Konstitisyon

Pandan semèn 17 pou rive 23 septanm lekòl nou yo ap selebre siyati konstitisyon peyi Etazini Amerik.

Fè Donasyon pou Ede Viktim Siklòn

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la an kolaborasyon ak Education Foundation PBC vle kolekte $100.000 pou Kwawouj Ameriken

Make Kalandriye w

Jou pou Mennen Pitit ou Lekòl. Papa ak gason ki jwe wòl papa ankouraje patisipe.

Pwogram Remèsye yon Pwofesè Retounen ankò

Nonmen yon pwofesè ki genyen yon enpak sou lekòl ou oswa kominote w. N ap anonse yon gayan chak jedi.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA