Bòn Fèt Aksyondegras

Bòn Fèt Aksyondegras

Pou selebrasyon Fèt Aksyondegras, lekòl yo ak tout biwo Distri a ap fèmen semèn 25-29 Novanm. Men yon mesaj sipèentandan an.

Elèv

NOU FÈ PWOMÈS. NOU KENBE PWOMÈS

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap kenbe pwomès li fè moun ki te vote referandòm nan pou ogmante sekirite lekòl, bay resous pou sante mantal, kenbe pwogram atistik yo, edikasyon mizik, ak ogmante salè pwofesè.

Choice Program

Peryòd Aplikasyon an Ouvri

Depi yè lendi 4 novanm se kòmansman peryòd pou aplike pou pwogram ochwa pou ane 2020-2021 sou www.mypbchoiceapp.com. Dat limit yo ap varye selon pwogram nan. Pou diferan dat limit yo, vizite www.palmbeachschools.org/choiceprograms

Paran ap pale ak pitit li

Pale ak Pitit ou Sou Pratik Alèt Wouj

Lwa sou Sekirite ki rele Marjory Stoneman Douglas Public Safety Act mande pou lekòl yo fè pratik Alèt Wouj Lekòl Lòk yon fwa pa mwa epi prepare pou ka ijan.

Principals of the year 2019

Direktè Nonmen pou Ane 2019

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la fyè pou anonse direktè ak direktris ki jwenn nominasyon pou prim Direktè pou Ane a pou chak rejyon yo.

Nonmen yon pwofesè ki genyen yon enpak sou lekòl ou oswa kominote w. N ap anonse yon gayan chak jedi.

Pwogram Remèsye yon Pwofesè Retounen ankò

Nonmen yon pwofesè ki genyen yon enpak sou lekòl ou oswa kominote w. N ap anonse yon gayan chak jedi.

Vaksen

Opsyon pou Vaksen Kont Grip

Responsab Sante yo ankouraje tout moun pran vaksen pou pwoteje tèt yo kont viris grip la.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA