banner-1-jpeg

Byenveni Sou Paj Depatman Kominikasyon Ak Angajman Distri Lekòl Rejyon Palm Beach  

Nouvèl nan Distri a  

Komisè Mack Bernard vizite lekòl Intensive Transition South pou pale ak elèv yo osijè reyisit, karyè ak akonpliman pèsonèl pou motive yo travay di pou jwenn siksè nan lavi.

 

Kalandriye Aktivite
Facebook

Foto Reyinyon Dyalòg Ant Lidè Relijye Kominote Ayisyen an ak Administratè Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la - Jedi 13 Avril 2017