Banner 4 JPEG

Distri a Ap Ofri Manje Gratis Bay Tout Elèv Jiska 20 Oktòb.

FREE LUNCH

FOTO ESPESYAL

Sipèentandan Doktè Avossa nan entèvyou sou Radio Nouvelle Lumière 1340 AM / 96.1 FM sou koze reouvèti lekòl pou ane 2017-2018 la.

Supt at 1340 AM Jyly 27 2017

FOTO SPESYAL

Selebrasyon jou papa mennen pitit li lekòl  Mèkredi 27 septanm 2017

Kalandriye Aktivite
Facebook

Selebrasyon jou pou papa oswa nenpòt gason mennen pitit yo oswa yon timoun lekòl

Mèkredi 27 septanm 2017 - Lekòl Elemantè Barton

Foto Prezantasyon Pri ak Sètifika pou Loreya Konkou Disètasyon

Mwa Eritaj Ayisyen 2017 - Mèkredi 10 me