Enfòmasyon pou paran sou Eklips Solè k ap genyen lendi 21 out 2017

Chè Paran,

Lendi 21 out, Rejyon Palm Beach pral eksperimante efè yon eklips solè.

Pou diminye chans pou elèv yo gade solèy la dirèkteman epi mete je yo andanje, tout lekòl yo pral chanje orè aktivite regilye k ap fèt deyò yo pou yo fèt andedan jiskaske eklips la fini.

Aktivite deyò yo kapab rekòmanse a 4:30 p.m. nan jou sa a.

Anpil lekòl elemantè ak lekòl mwayen deside pa suiv orè yo oswa pwosedi yo nan jou lendi a pou asire sekirite elèv yo. Lekòl pitit ou a ap fè w konnen dirèkteman sou nenpòt chanjman ki fèt nan orè oswa pwosedi lekòl la.

Si ou ta renmen kenbe pitit ou lakay ou akoz evènman istorik sa a, y ap konte sa kòm yon absans motive.  Si w ta renmen vin chèche timoun ou pibonè, timoun yo pa dwe soti pita pase midi nan jou sa a.

Tanpri, kominike dirèkteman ak lekòl ou si w gen kesyon sou orè espesifik sou pratik deyò oswa chanjman potansyèl nan lokal, oswa lè aktivite aprè lekòl k ap fèt deyò yo.

Anvan Lendi, nou mande pou ou pale ak pitit ou sou danje ki genyen nan gade solèy la dirèkteman ak domaj potansyèl sa kapab koze nan je yo.  Li trè danjere pou w gade solèy la fiks epi je kapab domaje nèt.  Espesyalman, sa vre pandan faz pasyèl yon eklips solè.  Filtè lokal oswa linèt solèy òdinè, menm sa ki pi nwa yo, pa bay sekirite pou w gade solèy la; yo kite twòp reyon solèy pase; li pa kapab pwoteje je w.

Nou mande tou pou tout chofè yo itilize anpil prekosyon, sou wout la ak kote paran vin chèche elèv yo, pou evite chofè ak pyeton ki distrè.

Distri a gen lòt enfòmasyon sou sekirite konsènan eklips solè a ansanm ak aktivite edikatif ki sou premye paj entènèt, www.palmbeachschools.org.

Pou sekirite tout elèv, yo pa otorize elèv yo pote linèt yo achte pèsonèlman oswa aparèy pwoteksyon yo fabrike lakay yo, nan lekòl la, jou sa a.

Sensèman,

https://www.palmbeachschools.org/solar-eclipse/

Sipèentandan Doktè Avossa nan entèvyou sou Radio Nouvelle Lumière 1340 AM / 96.1 FM sou koze reouvèti lekòl pou ane 2017-2018 la.

Supt at 1340 AM Jyly 27 2017

Kalandriye Aktivite
Facebook

Foto Prezantasyon Pri ak Sètifika pou Loreya Konkou Disètasyon Mwa Eritaj Ayisyen 2017 la 

Mèkredi 10 me