Timoun k ap manje

Manje Gratis Pandan Granvakans Ete

Lekòl ki ouvri pandan vakans ete yo ap ouvri pou bay elèv manje gratis. Ou pa bezwen idantifikasyon.

Gradyasyon

Selebre avèk nou

Gade sou palmbeachschools.org ak sou Comcast Kanal 235, AT&T U-verse Kanal 99

Mwa Eritaj Ayisyen

Mwa Eritaj Ayisyen

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach onore kontribisyon Ayisyen ak Ayisyen-Ameriken, nan kominote a, nan eta Florid la, ak nan peyi Etazini, san bliye enpak istwa peyi Ayiti sou istwa mond la.

Enfòme W

Enfòme W

Enpotans Lekti Nan Reyisit Akademik Elev

Bis Lekòl Ak Chofè

Vin Travay Nan Distri a

Depatman Transpòtasyon aktyèman ap anplwaye chofè bis. Si w entere ‘aprann plis’ klike anba a.

Pousantaj Gradyasyon

Pousantaj Gradyasyon Monte 95.9%

Pousantaj gradyasyon pou pwomosyon 2021 an nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la monte nan yon nivo istorik 95.9%, dapre Depatman Edikasyon Florid (FDOE).

Meyè Chwa w

Si w fèk vini nan Distri a ?

Enskri pitit ou kounye a pou lekòl anpèsòn oswa adistans.

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA