Foto Elèv

Aprantisay pandan Vakans Ete

Resous ak Aktivite Amizan

Foto tifi

Resansman 2020

Rive 1ye avril 2020, chak kay ap resevwa yon envitasyon pou patisipe nan resansman 2020 an. Gen twa fason ou kapab patisipe: sou entènèt, pa telefòn, oswa pa lapòs.

Chèche

Evènman

View this post on Instagram

NOU SE YON DISTRI "A"

A post shared by DISTRIPBC (@pbcsdkreyol) on

SDPBC Board Members

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA