BON RETOU LEKÒL

BON RETOU LEKÒL

Nou swete w yon bon retou lekòl ak siksè pou ane 2022-2023

Chofè Bis

Vin Travay Nan Transpòtasyon

Soti nan 1.000 bonis lè w rantre rive sou $500 pou referans ou bay, dekouvri gwo avantaj ki genyen pou travay nan ekip transpòtasyon an

Chèche

Evènman

Fulton-Holland Educational Services Center

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA