Announcements

Logo Distri a
Distri Lekòl Rejyon Palm Beach se Yon Distri “A”
02/27/2019
Nou se yon Distri “A” pou ane 2017-2018 la, epi nou genyen plis lekòl ki genyen nòt “A” pami gwo distri iben yo.
Read More about Distri Lekòl Rejyon Palm Beach se Yon Distri “A”
clear
Se pa yon plezantri
Fè yon Menas Sou yon Lekòl se pa yon Plezantri, se yon Krim
02/25/2019
Dapre lwa Florid ki rele Lwa Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act, kounye a se yon krim dezyèm degre si yon moun fè menas tire oswa zak teworis sou platfòm medya sosyal yo, menmsi ou poste l tankou yon plezantri. Moun ki vyole lwa sa a kapab ale nan prizon pou rive jiska 15 ane.
Read More about Fè yon Menas Sou yon Lekòl se pa yon Plezantri, se yon Krim
clear
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA