Bousdetid pou Ranfòse Fanmi

Bousdetid pou Ranfòse Fanmi - Depatman Edikasyon Eta Florid
Posted on 05/06/2020

Pwogram Bousdetid pou Ranfòse Fanmi (FES) pwogram nan te etabli pandan 2019 sesyon lejislatif pou bay plis opsyon nan edikasyon nan Florid. Li bay timoun ki gen fanmi ki gen resous finansye limite yo opòtinite pou ale nan lekòl la ki pi byen satisfò bezwen yo epi pèmèt yo atenn objektif akademik yo. Se AAA Scholarship Foundation ak Step Up For Students ki administre pwogram nan.

Pou plis enfomasyon, tanpri ale nan nan sit entènèt edikasyon depatman eta Florid la nan www.Fldoe.org/FES. Ou kapab tou kontakte Depatman Chwa ak Opsyon Karyè nan 561-434-8755 oswa imel [email protected]

Kalifikasyon
Yon elèv kalifye pou yon bousdetid si li satisfè kritè sa yo:

Nivo revni nan kay la pa depase 300% nivo povrete federal ($77.250 pou yon fanmi ki gen kat moun) oswa elèv la nan pwogram asistans manje oswa nan pwogram pou ede fanmi jwenn manje oswa pwogram pou ede endyen nan rezèv yo jwenn manje, oswa

Oswa elèv la aktyèlman nan adopsyon oswa te nan adopsyon ane fiskal pase a dapre jan s. 39,01 defini sa

Epi

Elèv la kalifye pou enskri nan kindègatenn oswa te nan yon lekòl leta nan eta Florid lekòl avan ane 2018-19. Li ta dwe nan lis elèv yo konte pandan mwa oktòb ak fevriye.

Anvan lajan bousdetid bay, elèv la dwe enskri epi aksepte nan yon lekòl prive ki ap patisipe. Pou yon lis lekol ki kalifye, tanpri gade anyè lekol prive Depatman an. Sepandan, paran yo ta dwe kontakte lekòl yo pou yo mande yo si lekòl prive a kalifye pou patisipe nan pwogram nan.

Kijan pou kòmanse pwosesis aplikasyon an?
Paran ki satisfè kondisyon pou kalifye yo dwe kontakte youn nan de òganizasyon ki responsab administrasyon pwogram nan pou verifye nivo revni yo. Elèv ki deja aplike pou Kredi Taks pou eta Florid la pa oblije soumèt yo a verifikasyon revni an.


Click here for Family Empowerment Scholarship.pdf


Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA