Se pa yon Plezantri, se yon Krim

Fè yon Menas Sou yon Lekòl se pa yon Plezantri, se yon Krim
Posted on 02/25/2019
Se pa yon plezantri

Dapre lwa Florid ki rele Lwa Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act, kounye a se yon krim dezyèm degre si yon moun fè menas tire oswa zak teworis sou platfòm medya sosyal yo, menmsi ou poste l tankou yon plezantri. Moun ki vyole lwa sa a kapab ale nan prizon pou rive jiska 15 ane.

Li enpòtan anpil pou paran pale ak pitit yo pou yo rapòte menas sa yo lè yo wè yo olye pou al poste yo sou medya sosyal. Se sa nou vle di lè nou di: “si w wè yon bagay, di bagay ou wè a.”

Pou ankouraje epi fasilite pou moun repòte sa yo wè, genyen yon Ap ki disponib ki pèmèt elèv, paran, ak anplwaye kominike dirèkteman ak otorite lokal yo.

Ap la rele StudentProtect, epi li se yon kolaborasyon ank Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la, Depatman Polis Distri a, ak Biwo Cherif Rejyon Palm Beach la. Ak Ap sa a, moun nan kapab konpoze 911 epi GPS ap pèmèt yo lokalize ekzakteman kote li ye.

Moun ki ap itilize Ap la gen dwa anrejistre ak yon lekòl espesyalman pou resevwa mesaj. Ap la disponib sou Apple ak Android si w chache “PBC StudentProtect” nan Google Play oswa App Store. Pou plis enfòmasyon vizite www.studentprotectapp.com/pbc.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA