Inivèsite oswa Travay

Li enpòtan pou elèv lekòl depi byen bonè kòmanse planifye karyè pwofesyonèl yo. Yon diplòm inivèsitè enpòtan anpil pou garanti yon bon avni ekonomik. Elèv pa dwe tann jiskaske yo pral gradye pou planifye sa yo genyen lide fè apre lekòl.

Paj sa  yo ap ede w pran desisyon sou karyè pwofesyonèl ou ta renmen apre lekòl. Sepandan si ou bezwen enfòmasyon detaye, pale ak konseye akademik nan lekòl ou.