Asosyasyon Paran

Genyen plizyè asosyasyon nan lekòl yo kote paran kapab patisipe pou pote kontribisyon yo nan edikasyon pitit yo apati sa k ap fèt lekòl yo.

Depatman Afè Piblik

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach
3300 Forest Hill Blvd. Suite B-102
West Palm Beach, Florida 33406

PLC (Parent Leadership Council) se Komite Konseye Paran elèv nan pwogram ESOL la. Chak lekòl ki genyen kantite elèv ESOL ki elve genyen yon komite konsa. Patisipasyon paran nan komite sa a se pou ale nan reyinyon kote estaf nan lekòl yo ap ba yo tout enfòmasyon sou sistèm edikasyon peyi Etazini, fason Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la Fonksyone, Pwogram ESOL la, dwa ak responsabite paran, ak fason pou paran patisipe nan edikasyon pitit yo. Tout paran elèv ESOL ki fèk rantre nan peyi Etazini ta dwe manb nan komite PLC lekòl pitit yo a. Genyen yon komite PLC pou distri a tou ki konpoze ak manb PLC lekòl yo.    

PTA (Parent Teacher Association) se asosyasyon paran ak pwofesè. Asosyasyon sa a sèvi kòm mwayen kominikasyon ant depatman edikasyon eta Florid la ak lekòl la. Anmenmtan li ranfòse chak gwoup yo epi pèmèt yo travay de fason pi efikas nan lekòl yo ak nan kominote a.  

pta_000
Pou jwenn plis enfòmasyon sou asosyasyon PTA visite paj PTA ki nan logo anwo a, oswa pale ak sekretè lekòl pitit ou a.

SAC (School Advisory Council) se Komite Konseye Lekòl. Chak lekòl genyen yon komite konsa. Manb li se pwofesè, paran, manb kominote a ak administratè lekòl. Yo travay ansanm pou devlope plan pwogram lekòl la.