Gradyasyon

Genyen kat (4) kondisyon obligatwa pou yon elèv resevwa yon diplòm estanda nòmal fen etid segondè li.

 

1.Elèv la dwe gen pou pi piti yon mwayèn general (GPA) 2.0.

2. Elèv la dwe akonpli yon minimum 20 èdtan sèvis kominotè (pou elèv k ap antre nan 9yèm ane apati 2004 ak apre sa).

3. Elèv la dwe pase ni pòsyon lekti ni pòsyon matematik nan egzamen FCAT la. Si elèv la pa fè ase nòt kòm mwayèn ki pèmèt li pase egzamen an premye fwa y ap bay li nan mwa mas dezyèm ane klas segondè li, l ap gen plizyè lòt okazyon pou li repran egzamen FCAT la pandan l ap fè twazyèm oswa katriyèm ane klas segondè li.

4. Elèv la dwe gen omwen 24 kredi.

 

Pou elèv k ap antre nan nevyèm ane yo

Avan ane 2008:

 

4 kredi – Anglè (I, II, III, IV)  

3 kredi – matemtatik (dwe gen yon klas Aljèb I)*

3 kredi – syans (biyoloji, fizik, yon kou syans elektif)

3 kredi – syans sosyal (istwa jeneral, Istwa amerikèn, ekonomi, sistèm gouvènman Etazini)      

1 kredi – edikasyon fizik (½ Kondisyon fizik; ½ PE elektif)           

1 kredi – Atizay plastik/dramatik OSWA atizay pratik

½ kredi – Teknik lavi pratik/sante

8 ½ kredi – kou elektif**

 

Pou elèv k ap antre nan nevyèm ane

an 2008 ak apre sa:

 

4 kredi – Anglè (I, II, III, IV)

4 kredi – matematik (dwe gen yon klas Aljèb I; Aljèb I, si li te pran l nan 8yèm ane, ap konte kòm youn nan 4 kredi nesesè yo)*

3 kredi – syans (biyoloji, syans fizik, syans elektif)

3 kredi – syans sosyal (istwa jeneral, Istwa Amerikèn, ekonomi ak sistèm gouvènman Etazini)

1 kredi – Edikasyon fizik

1 kredi – Atizay plastik/dramatik

4 kredi nan domèn enterè prensipal

4 kredi kou elektif nan nenpòt lòt domèn**

 

*Aljèb II obligatwa pou admisyon nan inivèsite kat ane yo.
**De zan lang etranjè pou admisyon nan inivèsite kat ane.