Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap Kolabore ak New York University pou Prepare Pwofesè

By Bito David | October 15, 2018

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap kolabore ak New York University’s Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development pou prepare nouvo pwofesè apati yon pwogram edikasyon tounèf. Sa fè kat ane depi Pwogram Residans pou Pwofesè nan NYU  Steinhardt’s la ap pèmèt elèv jwenn degree avanse pandan y ap suiv yon kourikoulòm teknolojik ki…

Read More

Fwa Anyèl Kolèj ak Karyè

By Bito David | October 9, 2018

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap envite paran ak fanmi yo pou vin rankontre plis pase reprezantan 150 kolèj ak inivèsite, ak lòt lekòl pwofesyonèl ak fòs ame nan Fwa Anyèl Kolèj ak Karyè a ki ap fèt mèkredi 17 oktòb soti 6:00 pou rive 8:00 nan South Florida Fairgrounds Expo Center East nan 9067…

Read More

Mesaj sipèentandan: Referandòm 6 Novanm 2018

By Bito David | October 9, 2018

MESAJ SIPÈENTANDAN AN: Bon Jan Lekòl Bay Bon Jan Kominote Gen yon bagay ki dwe fèt pou finanse lekòl piblik nan eta Florid la. Malgre yon gwo rekiperasyon ekonomik, leta Florid ogmante depans pou chak elèv pa 1.36% sèlman sou yon peryòd 10 ane, ki lakoz lekòl yo ak pwofesè yo toujou ap fè plis…

Read More

Ekspozisyon Lekòl yo

By Bito David | October 4, 2018

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach envite w nan Ekspozisyon Lekòl yo ki ap fèt Madi 16 oktòb, 2018 nan South Florida Fairgrounds Expo Center soti 4:00 pou rive 8:00 nan aswè pou w vin aprann plis enfòmasyon sou pwogram Ochwa ak Akademi Karyè ki disponib nan lekòl nou yo pou tout elèv, soti kindègatenn pou…

Read More

Yon Mesaj Espesyal Sipèentandan an Pou Onore Mwa Nasyonal Prevansyon Asèlman

By Bito David | October 4, 2018

Mwa oktòb la se Mwa Nasyonal Prevansyon Asèlman, yon mwa ki dedye pou konsyantizasyon sou pwoblèm asèlman nan kominote nou yo. Mwen vle remèsye tout lekòl nou yo paske yo pran tan pou adrese sa yon jan oswa yon lòt. Sepandan, prevansyon asèlman se pa yon pwoblèm lekòl sèlman, se pwoblèm tout kominote a. Nou…

Read More

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach Resevwa Akreditasyon Konplè

By Bito David | September 18, 2018

Apre yon revizyon detaye, Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la yon fwa ankò jwenn Akreditasyon AdvancED. Pwosesis reakreditasyon an te reekzaminen tout sistèm lekòl la, pwogram li yo, klima kiltirèl li ak kominote moun ki gen enterè ladan l, pou evalye kijan chak seksyon sa yo travay ansanm pou satisfè bezwen plis pase 174.000 elèv…

Read More

De Ansyen Elèv ESOL Ap Fasilite Ansèyman nan Klas

By Bito David | September 4, 2018

Dixon Morigene ak Xochitl Arreola se de elèv ki pa lontan pase sa te fè eksperyans kite peyi yo pou vini lekòl Etazini kote yo te ap fè fas ak yon kilti epi yon lang ki diferan. Jodi a toude ap itilize eksperyans yo pou ede elèv nan pwogram ESOL la ki se pwogram pou…

Read More

Samdi 8 Septanm Depatman Transpòtasyon Ap Òganize Jounen Anbochaj pou Chofè Bis

By Bito David | August 30, 2018

Depatman Transpòtasyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap òganize jounen anbochaj pou  chofè bis samdi ki ap 8 septanm soti 8:00 nan maten pou rive 2:00 nan apremidi nan lokal ki nan 3376 Summit Blvd nan West Palm Beach. Moun ki genyen aplikasyon sou entènèt la ap tou pase entèvyou jou sa a. Sa ki…

Read More

Paran ki pa Pale Anglè yo Genyen yon Platfòm pou Resous ak Angajman

By Bito David | August 28, 2018

Komite Konseye Paran (PLC nan lang anglè) se yon komite ki sèvi kòm lyezon ant paran elèv ki nan pwogram ESOL yo, administrasyon lekòl yo ak distri a pou ede kontwole aplikasyon akò yo rele  META/DOE Agreement la. Akò sa a la pou asire tout elèv jwenn menm opòtinite nan edikasyon. Nan lespri sa a komite…

Read More

Nouvo Pwosedi pou Tout Stad nan Lekòl Segondè Distri a

By Bito David | August 20, 2018

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap aplike nouvo pwosedi pou tout aktivite ki ap fèt nan stad nan lekòl segondè yo. Kòmanse ak match foutbòl ameriken ki ap fèt nan semèn sa a, se sèlman valiz plastik transparan y ap kite rantre nan stad la. Eksepte sache kouchèt bebe. Y ap fouye tout valiz.…

Read More