Sipèentandan an Ap Di Tout Paran ak Elèv Bon Retou

By Bito David | August 13, 2018

Elèv nou yo ak paran yo, mwen kontan anpil wè nou ki retounen lekòl. Tout anplwaye nan distri a te okipe anpil pandan vankans ete a. Anpil nan pwofesè yo te pran klas pou devlopman pwofesyonèl yo. Polis nou yo pran anpil trening. Anpil nan direktè lekòl nou yo te travay pandan tout vakans la…

Read More

Sekirite Lekòl Kòmanse Lakay: Ti Konsèy Sekirite pou Ane Lekòl la

By Bito David | August 10, 2018

“Koze sekirite se koze pa nou.” Se sa m t ap mache di pandan premye mwa mwen pase nan pozisyon m kòm Chèf Polis pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Se yon bagay mwen kwè ladan l toutbon. Noutout genyen yon wòl pou nou jwe nan sekirite elèv ak lekòl nou yo. Men kèk…

Read More

Konferans sou Kilti ak Lang Ayisyen nan Edikasyon

By Bito David | August 8, 2018

Pou asire dimansyon kilti ak lang Ayisyen yo entegre nan estrateji y ap itilize avèk elèv ak fanmi ayisyen nan Rejyon Palm Beach la, Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la òganize Konferans sou Kilti ak Lang Ayisyen nan Boynton Beach High School Jedi 2 out 2018 pou pwofesè ak administrate nan Distri a ansanm ak…

Read More

Babay Edline ! Byenvini SIS Gateway !

By Bito David | August 8, 2018

Nouvo Sistèm SIS Pèmèt Paran Jwenn Enfòmasyon sou Koze Lekòl Pitit yo Rapid Rapid. SIS Gateway se yon sistèm ki ap pèmèt ou pi byen kominike ak lekòl epi pwofesè pitit ou. Li ranplase Edline. Se nouvo sistèm pou paran jwenn tout enfòmasyon sou timoun yo genyen lekòl. N ap voye lèt bay tout paran…

Read More

Pou Rantre Lekòl la, Orè Bis yo Pare epi Sant Apèl la Ouvè

By Bito David | August 7, 2018

Lekòl ap reouvè lendi 13 out. Orè bis yo ak pakou yo deja poste sou entènèt la epi yo disponib tou nan Sant Apèl Depatman Transpòtasyon an. Nou ankouraje paran tcheke l paske li chanje chak ane. Pou w konnen estasyon kote bis pitit ou ap kanpe apati adrès ou oswa lekòl ou, klike la…

Read More

Chanjman nan Kalandriye Lekòl: Pa p Gen Lekòl Madi 28 Out

By Bito David | August 7, 2018

Lekòl nan Rejyon Palm Beach ap fèmen madi 28 out 2018 apre Komite Direksyon an apwouve chanjman nan kalandriye 2018-2019 la. Madi 28 out se jou eleksyon primè nan eta Florid epi anpil nan lekòl nou yo se biwo vòt yo ye. Elèv pa p gen lekòl jou sa a men li ap sèvi kòm…

Read More

Dènye Enfòmasyon sou Sekirite: Yon Ajan Polis nan Chak Lekòl Chak Jou

By Bito David | August 7, 2018

Sipèentandan Doktè Donald E. Fennoy II anonse mèkredi ap genyen on ajan polis nan chak lekòl atan pou kòmanse ane lekòl 2018-2019 la. Direktè Anchèf Polis Frank Kitzerow ak Direktè Anchèf Operasyon distri a Wanda Paul te bay dènye enfòmasyon sa yo pandan reyinyon Komite Direksyon Distri a. Men pi gwo pwen yo anbrèf: Pral…

Read More

Komite Direksyon Distri a Apwouve Twa Nouvo Direktè Lekòl ak De Pozisyon Administratè

By Bito David | June 14, 2018

Nan reyinyon espesyal ki te fèt 6 jen 2018 la, Komite Direksyon Distri a apwouve nouvo direktè pou Lekòl Mwayen JFK, Lekòl Elemantè Cypress Trails ak Higland, ansanm ak de nouvo pozisyon administratè nan distri a pou de lòt direktè. Lekòl Mwayen JFK Ricky Clark vin nouvo direktè Lekòl Mwayen JFK nan Riviera Beach. Clark…

Read More

Pa Tann pou Vaksinen Timoun yo

By Bito David | June 11, 2018

Elèv ki ap rantre nan kindègatenn, sa ki ap rantre nan klas setyèm oswa sa ki ap enskri nan lekòl nan rejyon Palm Beach la pou premye fwa, dwe vaksinen epi montre sètifika vaksinasyon yo eta Florid la bay lè y ap enskri (Fòm DH 680). Men vaksen pou elèv ki ap rantre nan kindègatenn…

Read More

Depatman Sèvis Manje Lekòl ap Ofri Dejene ak Manje Midi Gratis Pandan Tout Granvakans Ete a

By Bito David | June 7, 2018

Lekòl fèmen pandan granvakans ete a men timoun yo toujou bezwen manje. Depatman Sèvis Manje Lekòl ap ofri manje gratis pou tout timoun nan Rejyon Palm Beach la. Distri a ap sèvi dejene ak manje midi gratis ki byen balanse ak vitamin pou tout timoun rive jiska laj 18 ane nan lekòl nan Distri a.…

Read More