Swasant katòz Lekòl nan Rejyon Palm Beach la Resevwa “Prim Senk Etwal” pou Patisipasyon Paran ak Kominote

By Bito David | October 11, 2017

Depatman Edikasyon Eta Florid anonse non lekòl ki ranpòte “Prim Senk Etwal” pou ane lekòl 2016-2017 la. Distri Rejyon Palm Beach la genyen 74 lekòl nan lis la. Prim Senk Etwal la se pou lekòl ki angaje yo pou fè paran ak manm kominote patisipe nan lekòl yo pou amelyorasyon pwosesis ansèyman pou elèv. Pou…

Read More

FAFSA Ouvri 1e Oktòb: Fwa Kolèj ak Karyè Bay Elèv Opòtinite Eksplore Opsyon Apre Gradyasyon

By Bito David | October 9, 2017

Sezon aplikasyon pou kolèj la rive. Pou elèv nan Rejyon Palm Beach la se okazyon anpil opòtinite pou eksplore diferan karyè ak opsyon pou kolèj apre yo gradye lekòl segondè. Aplikasyon pou èd finansye pou ane 2018-2019 Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) ap disponib dimanch 1e oktòb la. Pou plizyè milyon elèv lekòl segondè,…

Read More

Plis Pase 300 Pwogram Ochwa ak pou Karyè Nan Egzibisyon Lekòl ki Gen pou Fèt 17 Oktòb

By Bito David | October 9, 2017

Paran ak pwofesè ap genyen opòtinite pou jwenn enfòmasyon sou 310 Pwogram Ochwa ak Karyè ki genyen nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la nan Egzibisyon Anyèl Lekòl yo ki genyen pou fèt la. Madi 17 Oktòb soti 4:00 pou rive 8:00 nan aswè nan Expo Center nan South Florida Fairgrounds, ap genyen reprezantan ki…

Read More

De Lekòl nan Distri a Genyen Nouvo Direktè

By Bito David | October 9, 2017

De ansyen elèv distri a tou resamman vin alatèt direksyon de lekòl elemantè. Pandan reyinyon Komite Direksyon Distri a 27 septanm, yo te prezante Deborah McNichols kòm nouvo direktris lekòl elemantè Greenacres, ak Doktè Kathryn Morem kòm direktris lekòl elemantè Del Prado. Madam McNichols ap travay pou distri a depi 2004. Li te pwofesè, fasilitatè,…

Read More

GL Homes Fè Yon Don $25 Mil Dola Bay Lekòl Mwayen Eagles Landing

By Bito David | October 9, 2017

Lekòl Mwayen Eagles Landing resevwa $25 mil dola kòm don nan men GL Homes pou finanse acha ekipman pou ekzèsis fizik pou ede remete sou pye pwogram edikasyon fizik lekòl la. Apre li fin nonmen direktè lekòl la nan mwa novanm 2016, Joe Peccia imedyatman reyini ak Komite Paran Pwofesè yo (PTA) epi yo te…

Read More

[VIDEYO]: Gade Reyisit Mwen – Yon Elèv Lekòl Segondè Royal Palm Beach Ki Soti Anba Kansè ap Pousuiv Rèv li pou Vin Doktè

By Bito David | October 4, 2017

Kristina Michel, yon elèv nan Lekòl Segondè Royal Palm Beach, panse prezans li nan pwogram Akademi Medikal nan lekòl li a genyen yon siyifikasyon espesyal. Li te soufri kansè ki rele retinoblastoma lè li te genyen sèlman twazan. Yo te fè l operasyon, retire je li pou te trete l. Li oblije kontinye suiv doktè…

Read More

JOU ENTÈNASYONAL TRADIKSYON

By Bito David | September 29, 2017

Jou Samdi 30 Septam se Jou Entènasyonal Tradiksyon. Distri lekòl Rejyon Palm Beach genyen yon latriye tradiktè ak entèprèt nan mitan plis pase vennde mil anplwaye li yo, san konte lòt moun ki pale plizyè lang ki konn jwe wòl sa a tou. Ekip tradiktè biwo santral distri a genyen twa seksyon: yon seksyon kreyòl,…

Read More

Komite Direksyon Distri a Apwouve Pwosè Lajistis Kont Eta Florid la Sou Lwa 7069

By Bito David | September 28, 2017

Manm Komite Direksyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la pandan reyinyon li mèkredi 27 novanm la apwouve yon pwosè lajistis kont Depatman Edikasyon ak Komite Direksyon Depatman Edikasyon Eta Florid pou konteste aspè konstitisyonèl lwa ki te pase nan mwa jen an ki kapab koute Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la prèske $230 milyon dola…

Read More

Distri a Apwouve Jou Ratrapaj pou Siklòn Irma

By Bito David | September 28, 2017

Tout manm Komite Direksyon Distri a apwouve twa jou ki te pwograme pou devlopman pwofesyonèl pou pwofesè kòm jou ratrapaj pou kouvri pou jou ki te pèdi akoz siklòn Irma. Jou sa yo se: 16 oktòb 2017, 3 novanm 2017 ak 8 janvye 2018. Yo te prezante yo bay komite a nan reyinyon li mèkredi…

Read More

Papa yo Anvayi Lekòl Elèmantè Barton Mèkredi Maten 27 Septanm nan ki te Jou Espesyal Pou yo te Mennen Pitit yo Lekòl

By Bito David | September 27, 2017

“Se yon plezi pou m mennen pitit mwen lekòl jodi a. Se manman l ki konn mennen l lekòl regilyèman, men lè mwen resevwa envitasyon sa a soti nan distri a mwen deside pran jou a kòm konje pou m patisipe. Mwen kontan fason direktris lekòl la, madam Denise Sanon, te òganize akèy papa yo.“…

Read More