Dat ak Lè Seremoni Gradyasyon Pou Pwomosyon 2018

By Bito David | December 5, 2017

Make kalandriye nou, men dat ak lè seremoni gradyasyon pou pwomosyon 2018 la. Seremoni yo planifye pou 32 lekòl ak akademi nan rejyon Palm Beach la. Y ap difize seremoni yo andirèk sou televizyon distri a (T.E.N.) kanal 235 Comcast ak kanal 99 sou AT&T ak tradiksyon sou ekran. Toujou tcheke ak lekòl nou paske…

Read More

Distri a Ap Anplwaye Chofè Bis

By Bito David | December 4, 2017

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap chache chofè bis pou yo bay trening pou pare pou travay lè lekòl reouvri apre vakans fen ane 2017 la. Aktyèlman Distri a bezwen 25 chofè bis pou la kòm rezèv pou ranplase chofè ki kite oswa ki pran retrèt yo. Moun ki reyisi pase trening nan ap…

Read More

Gade Reyisit Mwen: Yon Elèv Lekòl Segondè Atlantik Nonmen Finalis Pou Prim Nasyonal Wendy’s High School Heisman

By Bito David | November 17, 2017

Elèv klas douzyèm nan lekòl segondè Atlantik ki rele Jackson Destine se yon egzanp detèminasyon. Li ap viv nan yon katye defavorize nan Delray Beach, men li vle kontinye edikasyon l apre lekòl segondè. Pwoblèm nan se jwenn fason pou l  peye pou kolèj. “Paran m di m yo pa gen lajan pou peye pou…

Read More

Mwa Novanm Se Mwa Patisipasyon Paran Nan Edikasyon Pitit yo

By Bito David | November 1, 2017

Mwa Novanm se mwa yo selebre wòl enpòtan patisipasyon paran ak lafanmi jwe nan siksè akademik pitit yo. Inisyativ sa a pran nan tout eta Florid  la pou ankouraje paran yo patisipe plis. Rechèch montre ke patisipasyon paran se youn nan faktè ki pi enpòtan nan reyisit akademik timoun. Patisipe! Vin yon volontè! Ale nan…

Read More

Aplike pou Pwogram Ochwa ak Akademi Karyè

By Bito David | November 1, 2017

Peryòd aplikasyon pou plis pase 300 Pwogram Ochwa ak Akademi pou Karyè nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ouvri Madi 1ye novanm 2017 la. Pami pwogram sa yo genyen syans, jeni, syans medikal, dans, teyat, pwogram bileng, bakaloreya entènasyonal, finans, teknoloji enfòmasyon, kuizin, konstriksyon ak anpil anpil ankò. Nou ankouraje paran aplike sou entènèt…

Read More

Distri a ap Kolabore ak “Palm Beach County Cares” pou Pote Èd Bay Porto Rico ak U.S. Virgin Islands

By Bito David | October 23, 2017

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap rejwenn yon gwoup òganizasyon kominotè, otorite ki eli yo, ak lidè biznis yo ki ap kolabore pou pote sipò bay viktim siklòn nan Porto Rico ak nan U.S. Virgin Islands. “Palm Beach County Cares”, konsa yo rele gwoup la, ap distribiye yon lis ofisyèl gouvènè Porto Rico a bay…

Read More

Piblik la Envite pou Vin Revize Materyèl pou Ansèyman ki Rekòmande pou Distri a Adopte pou Syans K-12

By Bito David | October 23, 2017

Depatman Materyèl pou Ansèyman ap bay piblik la opòtinite pou vin gade tout pwogram komite adopsyon an chwazi pouk kou Syans K-12 pou ane 2018-2019 la. Ou kapab gen aksè a materyèl sa yo sou entènèt oswa jwenn yon kopi nan Sant Sipò Distri a ki nan  1400 N. Florida Mango Road, nan West Palm…

Read More

Swasant katòz Lekòl nan Rejyon Palm Beach la Resevwa “Prim Senk Etwal” pou Patisipasyon Paran ak Kominote

By Bito David | October 11, 2017

Depatman Edikasyon Eta Florid anonse non lekòl ki ranpòte “Prim Senk Etwal” pou ane lekòl 2016-2017 la. Distri Rejyon Palm Beach la genyen 74 lekòl nan lis la. Prim Senk Etwal la se pou lekòl ki angaje yo pou fè paran ak manm kominote patisipe nan lekòl yo pou amelyorasyon pwosesis ansèyman pou elèv. Pou…

Read More

FAFSA Ouvri 1e Oktòb: Fwa Kolèj ak Karyè Bay Elèv Opòtinite Eksplore Opsyon Apre Gradyasyon

By Bito David | October 9, 2017

Sezon aplikasyon pou kolèj la rive. Pou elèv nan Rejyon Palm Beach la se okazyon anpil opòtinite pou eksplore diferan karyè ak opsyon pou kolèj apre yo gradye lekòl segondè. Aplikasyon pou èd finansye pou ane 2018-2019 Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) ap disponib dimanch 1e oktòb la. Pou plizyè milyon elèv lekòl segondè,…

Read More

Plis Pase 300 Pwogram Ochwa ak pou Karyè Nan Egzibisyon Lekòl ki Gen pou Fèt 17 Oktòb

By Bito David | October 9, 2017

Paran ak pwofesè ap genyen opòtinite pou jwenn enfòmasyon sou 310 Pwogram Ochwa ak Karyè ki genyen nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la nan Egzibisyon Anyèl Lekòl yo ki genyen pou fèt la. Madi 17 Oktòb soti 4:00 pou rive 8:00 nan aswè nan Expo Center nan South Florida Fairgrounds, ap genyen reprezantan ki…

Read More