Lèt Sipèentandan an konsènan lajan taks referandòm yon santim nan

By Bito David | May 22, 2018

Chè fanmi nan Rejyon Palm Beach la, Sa fè plis pase yon ane kominote a te apwouve referandòm yon santim nan ki te pataje ant Distri Lekòl la, gouvènman lokal la ak minisipalite yo. Premye fon lajan sa te vini alè pou anpil nan lokal nou yo ki te andefisi yon milya dola depans pou…

Read More

Garsendy St. Fleur ak Richard Weissman: Yon Elèv Imigran ak yon Milyonè ap Aprann Youn nan Men Lòt

By Bito David | May 21, 2018

Relasyon Garsendy ak Richard se  youn nan pi gwo egzanp reyisit eksperyans menntòchip ant yon konseye ak yon elèv kote youn ap aprann nan men lòt. Garsendy soti Ayiti nan ane 2014, li te genyen 17 an, ak rèv ameriken an nan tèt li. Objektif li spesyalman se te pou l vini pwopriyetè pwòp bizniz…

Read More

Loreya Konkou Disètasyon pou Mwa Eritaj Ayisyen Ane 2018 la Onore nan Reyinyon Komite Direksyon Distri a

By Bito David | May 10, 2018

Komite Direksyon Distri a onore twa elèv ki soti loreya Konkou Disètasyon pou Mwa Eritaj Ayisyen pou mwa Me 2018 la nan Fulton-Holland Educational Center nan West Palm Beach kote yo resevwa sètifika yo. Yo se te: Premye Plas: Christa Dor, Lekòl Segondè Boynton Beach, Klas 11yèm Dezyèm Plas: Alexis Ruth Sincere, Lekòl Segondè Suncoast,…

Read More

Kijan w vle pran nouvèl ki soti nan Distri a? Patisipe nan ankèt nou an.

By Bito David | May 2, 2018

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la vle konnen kijan paran, anplwaye, elèv, lidè kominotè yo ak kominote a anjeneral jwenn nouvèl ki soti nan distri a ak kijan yo vle jwenn nouvèl sa yo. Depi Jodi a jiska 31 me, distri a envite kominote a pou patisipe nan yon ankèt sou entènèt pou fè konnen…

Read More

Me Se Mwa Eritaj Ayisyen

By Bito David | May 1, 2018

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la an kolaborasyon ak Sistèm Bibliyotèk Piblik nan Rejyon Palm Beach la ap òganize plizyè aktivite ankò yon fwa ane sa a pou komemore Mwa Eritaj Ayisyen. Seri aktivite sa yo ap fèt pandan tout mwa a nan plizyè branch bibliyotèk nan rejyon an. Ap genyen selebrasyon nan lekòl yo…

Read More

Anons Loreya Konkou Disètasyon Mwa Eritaj Ayisyen 2018 la

By Bito David | May 1, 2018

Komite òganizasyon konkou disètasyon Mwa Eritaj Ayisyen an ap anonse loreya pou ane 2018 la. Premye Plas: Christa Dor, Lekòl Segondè Boynton Beach, Klas 11yèm Dezyèm Plas: Alexis Ruth Sincere, Lekòl Segondè Suncoast, Klas 12yèm Twazyèm Plas: Cynthia Leconte, Lekòl Segondè Boca Raton, Klas 11yèm Sijè a se: “Kijan m kapab kontribye nan amelyorasyon peyi…

Read More

Istwa Siksè ak Reyisit Bramhs Louis

By Bito David | April 18, 2018

Alo, non mwen se Bramhs Louis. Mwen se yon elèv nan klas tèminal nan lekòl segondè Glades Central. Mwen fèt Ayiti epi mwen vini Belle Glade premye septanm 2016. An Ayiti mwen te pale kreyòl ak fransè trè byen. Lè mwen vini Etazini mwen te oblije aprann anglè. Mwen fè sa nan li anpil liv…

Read More

LÈT SIPÈENTANDAN FENNOY SOU SEKIRITE LEKÒL

By Bito David | April 10, 2018

Paran nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach Pandan nou toujou genyen lapenn nan kè nou pou trajedi ki te pase nan lekòl segondè Marjory Douglas la, distri a ap kontinye etidye detay sou sa k te pase a pou kapab amelyore sekirite nan lokal lekòl nou yo. Mwen vle remèsye noutout pou sipò nou bay…

Read More

Donald E. Fennoy II, Ed.D., Sèmante Kòm 26yèm Sipèentandan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la

By Bito David | April 4, 2018

Jou mèkredi sa a se te premye fwa Sipèentandan Donald E. Fennoy II fè plizyè bagay: premye fwa l sou estrad podyòm distri a nan premye reyinyon komite l kòm sipèentandan, jou li sèmante ofisyèlman kòm premye afriken-ameriken ki sipèentandan, premye fwa li parèt devan plizyè santèn anplwaye ak lidè kominotè kòm dirijan anchèf 10yèm…

Read More

Enskripsyon Ouvri pou Pwogram Kan Pandan Granvakans

By Bito David | April 3, 2018

Sezon ete a prèske rive sa vle di li gen tan lè pou enskri timoun yo pou kan pandan granvakans. Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap sipòte kan pandan granvakans ki ofri distraksyon ak sekirite pou timoun yo amize yo. Pwogram kan pandan granvakans distri a ap fonksyone soti 4 jen pou rive 3…

Read More