Èd ak Resous pou Paran Pale ak Pitit yo Osijè Trajedi ki Pase Broward la

By Bito David | February 15, 2018

Anpil nan nou tande move nouvèl trajedi ki pase nan lekòl segondè Stoneman Douglas nan rejyon Broward la. Pandan elèv nou yo ap tande move nouvèl sa yo, li enpòtan pou nou fè tout sa nou kapab pou fè yo santi yo ansekirite lakay yo, nan kominote yo, ak nan lekòl yo. N ap travay…

Read More

Komite Direksyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la Chwazi Bay yon Pwomosyon Apati Kad li Genyen nan Staf Administratè Anchèf li yo Pou Ranplase Sipèentandan an

By Bito David | February 14, 2018

Komite Direksyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la deside chwazi nouvo sipèentandan li pami kad li genyen deja yo. Objektif la se pou nonmen yon lidè nan zòn vakans prentan an. Yo tout ansanm dakò se yon kandida ki deja nan distri a ki nan pi bon pozisyon pou kontinye pwogrè distri a fè apati…

Read More

Google Teste Teknoloji Reyalite Ogmante nan Lekòl Mwayen Woodlands

By Bito David | February 13, 2018

Jeyan nan domèn teknolojik la Google te vizite lekòl mwayen Woodlands nan yon efò pou kolekte opinyon sou nouvo teknoloji Reyalite Ogmante (AR) ke y ap devlope aktyèlman an sou non Google Expeditions. Anpil elèv te genyen opòtinite pou di sa yo panse osijè pwogram sa a. Elèv nan pwogram medikal la te genyen chans…

Read More

Elèv nan Lekòl Mwayen Jupiter Resevwa Elèv ki Soti Peyi Chin

By Bito David | February 13, 2018

Trant kat elèv soti Beijing pase yon jou nan lekòl segondè Jupiter pou vizite, pèfòme epi amize yo pandan y ap aprann osijè pwogram ak opòtinite akademik ki disponib nan lekòl la. Objektif pwogram echanj kiltirèl sa a se pou kreye kolaborasyon ant elèv yo pou yo pataje pèsepsyon yo ak konesans yo yon fason…

Read More

Lekòl Elemantè Starlight Cove Genyen yon Nouvo Direktris

By Bito David | January 26, 2018

Lekòl Elemantè Starlight Cove ap swete Kimberly Jules byenvini kòm nouvo direktris li. Komite Direksyon Distri te apwouve Kimberly Jules nan reyinyon regilye li mèkredi 17 janvye 2018 pou ranplase Cara Hayden ki pral direktè lekòl segondè Wellington lòt mwa a. Kimberly di: “Mwen pral travay anpil pou mwen byen sèvi elèv, paran ak tout…

Read More

Dat Limit pou Aplikasyon pou Pwogram Ochwa yo Pouse pou 2 Fevriye 2018

By Bito David | January 25, 2018

Dat limit pou aplikasyon pou pwogram ochwa yo pouse pou 2 fevriye 2018. Nouvo dat sa a pa aplike pou dat limit pou pwogram atistik ki mande egzibisyon yo ki pase deja depi premye desanm pou lekòl sa yo : ​Bak Middle School of the Arts (tout pwogram yo)​, The Conservatory School @ North Palm Beach…

Read More

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach ap Òganize Dezyèm Akademi Sitwayen Ayisyen pou Lidè Kominotè yo

By Bito David | January 17, 2018

Nan bi pou enfòme lidè nan kominote ayisyen yo ak tout moun anchaj ki genyen enterè nan domèn edikasyon yo sou fonksyon l ak operasyon l, Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap anonse òganizasyon dezyèm Akademi pou Sitwayen Ayisyen yo. Akademi sa a se yon reyinyon kote yo pral pataje enfòmasyon ak patisipan yo…

Read More

Dat pou nou Mennen Pitit Fi ak Pitit Gason nou nan

By Bito David | January 16, 2018

Dat pou nou Mennen Pitit Fi ak Pitit Gason nou nan Travay nou an “Take Our Daughters and Sons to Work Day” ane sa a se 2 Fevriye 2017. Evènman sa a ankouraje jèn moun nou yo rete lekòl, chèche edikasyon aprè lekòl segondè epi jwenn plis varyete nan karyè yo. Paran ki swete pitit…

Read More

Yon Fwa Ankò Pousantaj Gradyasyon Distri a Depase Pa Eta a Ak Gwo Distri yo

By Bito David | January 16, 2018

Dapre enfòmasyon Depatman Edikasyon Eta Florid pibliye mèkredi, to gradyasyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach pou ane 2016-2017 rive nan yon nivo istorik ki mete l pi wo pami gwo distri yo ki gen to ki depase mwayèn pa eta Florid la. To gradyasyon lekòl distri a opere yo ogmante jiska 90 pousan pou ane…

Read More

Lekòl Segondè Wellington ak Lekòl Elemantè Palm Springs Genyen Nouvo Direktris

By Bito David | December 19, 2017

Lekòl Segondè Wellington ak Lekòl Elemantè Palm Springs genyen nouvo lidè ki ap dirije yo. Komite Diresksyon Distri a apwouve Cara Hayden kòm nouvo direktris Wellington pou ranplase Mario Crocetti ki pran retrèt li. Esther Rivera nonmen direktris Palm Springs pou ranplase Dawn Lewis ki limenm pran retrèt li tou. De medam sa yo kòmanse…

Read More