Volontarya

Youn nan fason pou paran patisipe nan edikasyon pitit yo ak sipòte lekòl yo se apati volontarya. Paran gen dwa ale fè travay volontè nan lekòl pitit yo oswa nan nenpòt lekòl yo chwazi. Biwo Pwogram Volontè Nan Lekòl Piblik Yo kowòdone patisipasyon paran kòm volontè nan lekòl yo.

Depatman Afè Piblik

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach
3300 Forest Hill Blvd. Suite B-102
West Palm Beach, Florida 33406

OBJEKTIF BIWO PWOGRAM VOLONTÈ NAN LEKÒL PIBLIK YO

Objektif biwo a se pou ogmante patisipasyon paran, ak tout manb nan kominote a nan zafè lekòl, yon fason pou ede tout elèv byen reyisi akademikman.

Pou jwenn plis enfòmasyon rele:

 

DEBORAH ELFEN
Kowòdonatè
Telefòn: 561-434-8789
email button for Debi Elfen elfen@palmbeachschools.org

 

Pou vizite paj entènèt pwogram nan klike sou banyè anba a.

 

 

JUDEE CABRERA
Sekretè II
Telefòn: 561-434-8771
email button for Judee Cabrera cabreraj@palmbeachschools.org

vips_000