Department of Multicultural Education
ESOL Program Information ESOL Procedures Manual

 

Ide PICKS chak mwa sa yo kapab bay timoun yo kèk eksperyans anplis nan lekti, ekriti, matematik ak konesans syantifik ki depase ansèyman nan klas la. Chak paran kapab ede sipèvize aprantisaj pitit yo nan patisipe nan eksperyans edikasyonèl sa a.

PICKS_000

Parents Involved in Creating Kids' Success

(Paran k ap patisipe nan kreye siksè pou pitit yo)

Children Kissing Their Father on His Cheeks --- Image by © Royalty-Free/Corbis