Konte Mwen: Resansman 2020 Etazini

Konte Mwen: Resansman 2020 Etazini
Posted on 01/13/2020
Konte Mwen

Sa fè 24yèm fwa nan istwa peyi Etazini y ap fè yon resansman jeneral popilasyon an. Done resansman an pral detèmine kijan plis pase $675 milya dola nan lajan federal yo pral depanse pou sipòte pwogram eta yo, rejyon yo, ak kominote yo. Chak ane, plizyè milya dola nan finansman federal ale nan lopital, depatman ponpye, lekòl, wout, ak lòt resous ki baze sou done resansman an. (Gade: Kijan yo pral itilize Done 2020 pou resansman an?)

Rezilta resansman an detèmine tou kantite plas chak eta pral genyen nan Chanm Depite Etazini an, epi y ap itilize l pou delimite distri pou kongrè a ak pou eta yo. Pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la espesyalman, resansman sa a ap detèmine lajan federal ki bay pou edikasyon espesyal, teknoloji nan klas, fòmasyon pwofesè, pwogram apre lekòl, asistans manje lekòl, ak plis ankò.

Jou Resansman an ap fèt nan tout peyi a se 1ye avril 2020. Nan mwa mas la, chak kay ap resevwa yon envitasyon pou reponn kesyon pou kay la nan youn nan twa fason sa yo: sou entènèt, pa telefòn, oswa pa lapòs. Ane 2020 an se premye fwa moun kapab ranpli resansman an sou entènèt.

Konstitisyon an egzije pou fè resansman an. Se Biwo Resansman Etazini ki dwe reyalize l. Resansman an ap konte popilasyon an nan tout 50 eta yo, nan Distri Columbia, ak senk teritwa Etazini yo (Puerto Rico, American Samoa, Commonwealth, Northern Mariana Islands, Guam, ak U.S. Virgin Islands).

Èske w te konnen ?: Premye resansman nan istwa Etazini te fèt nan ane 1790. Avèk 13 eta epi 3.9 milyon moun. Nan premye resansman an yo te poze sis kesyon sèlman, daprè biwo resansman ameriken.

Èd ou enpòtan: Pou resansman an reyisi epi ekzat, y ap bezwen èd chak moun, biznis yo, òganizasyon kominotè yo ak lòt ankò nan pwosesis la.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA