Distribisyon Manje Pandan Vakans Ete a

Distribisyon Manje ap Fèt Madi ak Jedi Pandan Vakans Ete a
Posted on 06/01/2020
Elèv ak manje

Distribisyon Manje ap Fèt Madi ak Jedi Pandan Vakans Ete a
Distribisyon manje ap kontinye fèt pandan vakans ete a. L ap kòmanse madi 2 jen nan 50 lokal lekòl nan distri a. Apati jedi 4 jen distribisyon an ap fèt nan 52 lokal, de lokal anplis yo se ap Lekòl Mwayen Bear Lakes ak Lekòl Elemantè Pleasant City. Distribisyon yo ap fèt ant 9:00 a.m. epi midi.

Chak jou paran ap jwenn manje pou twa jou. Manje yo gratis pou tout timoun ki genyen pi piti pase 18 ane (22 ane pou elèv ESE yo) kèlkeswa nivo finansye yo.

Timoun yo pa bezwen la pou pran manje yo. Paran an bezwen bay konfimasyon kantite timoun y ap pran manje pou yo ak youn nan metòd sa yo: kat idantite elèv la, Paspò, Kat Bibliyotèk, oswa yon foto granmoun nan ak timoun nan. Paran an ap jis montre moun nan dokiman an.

Pou limite kontak moun ak moun, tanpri sonje pou respekte distans sosyal. Pou moun ki vini nan machin, tanpri w ap oubyen ouvri kòf machin nan, oubyen kite yon chèz vid pou moun yo kapab depoze manje a. Si w vini apye, tanpri sonje kenbe yon distans omwen 6 pye. Nou pran mezi sa yo pran trè serye pou sekirite moun.

Manje yo bay yo kapab genyen pwodui timoun yo alèji ak yo. Nou mande granmoun ki vin pran manje yo pou yo asire yo yo pa pran manje timoun yo kapab alèji ak yo. Yo dwe kenbe manje nan frijidè si yo pa manje yo menm jou a.

Pou plis enfòmasyon sou lokal yo, ale sou https://summerbreakspot.freshfromflorida.com/.

Men 52 Lokal Lekòl pou Distribisyon Manje
• Barton Elementary
• Bear Lakes Middle *
• Belle Glade Elementary
• Benoist Farms Elementary
• Boca Raton Community High
• C.O. Taylor/Kirklane Elementary
• Congress Middle
• Conniston Community Middle
• Crestwood Middle
• Crosspointe Elementary
• Dwight D. Eisenhower Elementary
• Egret Lakes Elementary
• Forest Park Elementary
• Glade View Elementary
• Gove Elementary
• Grassy Waters Elementary
• Greenacres Elementary
• H.L. Johnson Elementary
• Hammock Pointe Elementary
• Highland Elementary
• Hope-Centennial Elementary
• Howell L. Watkins Middle
• Indian Pines Elementary
• J.C. Mitchell Elementary
• Jupiter Elementary
• L.C. Swain Middle
• Lake Park Elementary
• Lake Worth Community High
• Lantana Community Middle
• Lincoln Elementary
• Loggers’ Run Community Middle
• Loxahatchee Groves Elementary
• New Horizons Elementary
• Northboro Elementary
• Northmore Elementary
• Okeeheelee Middle
• Osceola Creek Middle
• Pahokee Elementary
• Palm Beach Lakes High
• Palm Springs Community Middle
• Pleasant City Elementary *
• Pine Jog Elementary
• Rolling Green Elementary
• Roosevelt Elementary
• Rosenwald Elementary
• Seminole Ridge Community High
• Suncoast Community High
• Tradewinds Middle
• Village Academy
• Wellington Community High
• Western Pines Middle
• Woodlands Middle
• Wynnebrook Elementary

*Ap ouvri Jedi 4 Jen.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA