Finalis Pou Pwofesè Ane a Fyè li se Ayisyen

Finalis Pou Prim Pwofesè Eta Florid la Fyè de Eritaj Ayisyen li
Posted on 06/02/2020
Syndie WhiteSyndie White, pwofesè Distri Lekòl Rejyon Palm Beach pou ane a, nonmen kòm youn nan 5 finalis pou Pwofesè pou Ane 2021 pou tout Eta Florid la.

Madam White se pwofesè nan distri lekòl depi uit ane, senk nan ane sa yo kòm pwofesè matematik, syans, ak syans sosyal nan Lekòl Elemantè Elbridge Gale.

Li se premye jenerasyon ayisyen-ameriken nan fanmi li. Menmjan ak nouvo imigran ki gen edikasyon limite nan Etazini yo, paran li te oblije lite pou yo siviv. Lè manman l te mouri li te nan premye ane. Se matant li ki te leve l ak sipò papa l.

Anplis de benefis opòtinite ke Etazini ofri, White rekonèt siksè li se rezilta disiplin, detèminasyon, ak etik travay ke kilti ayisyen anseye papa l.

Lè li te resevwa nouvèl ke yo te nonmen l Pwofesè pou Ane a pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la, li te di: "Sa a se rèv Ameriken an. Papa m te koupe gazon pou prèske 30 ane pou mwen te kapab ale nan kolèj ak fè yon diferans."

"Mwen fyè anpil de Eritaj ayisyen mwen," White di. “Nominasyon mwen pandan mwa me sa a lè n ap selebre Mwa Eritaj Ayisyen se pou mwen yon temwayaj sou sa mwen temwen nan kominote ayisyen an k ap grandi.”

Sipèentandan Doktè Fennoy te di nan okazyon nominasyon li kòm Pwofesè SDPBC pou Ane a, “Li se egzanp sa yon pwofesè nan Rejyon Palm Beach la dwe ye. Li se yon moun ki absoliman dedye a pwofesyon li.”

Li te deja rekonèt kòm Pwofesè Matematik Distri a pou Ane a, epi li te resevwa Prim Inovasyon STEM nan men South Florida Science Center ke yo bay yon pwofesè distri a chak ane. Pi resamman li te youn nan kandida pou prim African-American Achievers pou travay li nan edikasyon.

"Mwen pral pouswiv etid mwen pou yon doktora nan Edikasyon ak yon espesyalizasyon nan lidèchip nan Lynn University. Mwen espere patisipe nan gwo travay nou ap reyalize nan distri a, nan eta a, pou transfòme vi elèv ki nan bezwen yo.”

Depatman Edikasyon Florid ap anonse gayan Pwofesè pou Ane Eta Florid pita pandan ane a.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA