Asosyasyon Edikatè Ayisyen Bay Sèt Elèv Bousdetid

Asosyasyon Edikatè Ayisyen Bay Sèt Elèv Bousdetid
Posted on 05/26/2020
ElèvAsosyasyon Edikatè Ayisyen (AEA) nan Palm Beach kontan anonse elèv ki resevwa bousdetid pou ane 2019-2020 an. Sèt elèv nan klas 12yèm ki nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la pral yo chak resevwa $ 1.000 pou ede yo pouswiv edikasyon yo. Yo se:

• Luigi Herve Lubin, Lekòl Segondè Palm Beach Lakes
• Christian Aristilde, Lekòl Segondè Santaluces
• Estaliana Jean-Baptiste, Lekòl Segondè Lake Worth
• Jeanica Ossiny, Lekòl Segondè Lake Worth
• Cefora Dormelus, Lekòl Segondè Palm Beach Gardens
• Steeve Africain, Lekòl Segondè Glades Central
• Nya Martin, Lekòl Segondè Inlet Grove

Asosyasyon an se yon òganizasyon 501 (c) (3) ki pa la pou fè pwofi, se yon kolaborasyon ant pwofesyonèl ayisyen ak lòt òganizasyon kominotè ki enterese. Objektif li se bay bousdetid pou elèv k ap aprann lang angle (ELL), sa ki montre akademik ekselans, kontribye nan kominote yo, epi demontre gwo detèminasyon pou reyisi.

Se defen Elcy André, yon edikatè veteran ki te anseye nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la pandan 38 ane ki fonde òganizasyon an nan mwa fevriye 2015. Madam André genyen yon gwo pasyon pou ede elèv ELL yo reyisi. Pwogram bousdetid la te kòmanse avèk donasyon nan men moun ak biznis nan kominote a. Yo bay karant-senk bousdetid depi lè sa a.

"Anpil nan elèv ki gradye nan lekòl segondè yo motive pou ale nan kolèj, men pafwa yo pa kapab fè sa akoz difikilte finansye. Ansanm, nou ap eseye fè yon diferans nan lavi yo, ” se sa Vivianne Jean-Francois, prezidan asosyasyon an deklare.

Fabrice André Bartley, ki se prezidan òganizasyon an di: "Tout sa nou vle fè se ede elèv nou yo epi sitou sa ki nan bezwen yo ak sa ki ap aprann anglè yo, nan ba yo asistans finansye nou kapab. Jouk jòdi a, se sèl bi òganizasyon nou an.”

Pou fè yon donasyon bay òganizasyon an, tanpri vizite www.heaofpalmbeach.com oswa kontakte Viviane Jean-Francois nan (786) 333-7173 oswa voye yon imèl nan heapb215@gmail.com.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA