Mesaj Sipèentandan Doktè Fennoy pou Paran

Mesaj Sipèentandan Doktè Fennoy pou Paran
Posted on 05/27/2020
Sipèentandan Doktè Fennoy

Alo paran ak responsab elèv,

Vandredi 29 me se dènye jou lekòl pou ane 2019-2020 an ki te yon ane ekstraòdinè. Nou te kòmanse ane a ak yo gwo tèm 'Retounen lekòl' ki te mande nou pou nou pare pou reyalize objektif nou. Mwen konnen elèv nou yo te reyalize anpil pandan ane sa a.

Distri nou an te fè pwogrè enpòtan. Gras ak taks yon santim referandòm 2018 la nou ranfòse enfrastrikti distri nou an, nou ogmante salè pwofesè yo, ajoute teknoloji nan klas yo, kenbe pwogram atizay yo, mete plis resous pou sante mantal ak mete plis sekirite nan lokal lekòl yo.

Malerezman, lavi jan nou te konnen li te chanje sou nou 13 mas lè pandemi COVID-19 te fòse nou fèmen lekòl akoz nesesite pou kenbe elèv nou yo ak anplwaye nou yo an sekirite.

Nan dat 31 mas nou te lanse 'Aprantisay Adistans.' Elèv ak paran yo te adapte yo byen ak tan difisil sa a, mwen di nou mèsi pou sa.

Se sètènman pa yon plan pafè, pa gen anyen ki kapab ranplase ansèyman pèsonèl la, men nou te aprann anpil sou wout la pandan pwosesis sa a.

Pandan ke distri nou an ak tout peyi a ap travay pou retounen nan nòmal, nou prepare pou fè fas a tout defi k ap vini yo paske se konsa nou ye e se travay sa a nou fè.

Pou pwomosyon 2020 an, mwen pale pou tout Distri a lè mwen di noutout santi desepsyon an. Nou rate tout rityèl ak tradisyon ke gradye avan yo te konn benefisye. Nou pa kapab tann pou onore w pandan gradyasyon vityèl yo. Kòm mwen di deja nou rete disponib pou nenpòt selebrasyon pi devan depi li vin posib pou reyini angwoup.

Pou tout elèv nou yo kounye a, mwen ankouraje nou pran avantaj opòtinite aprantisay amizan pandan vakans ete a. Nou mete ajou sit entènèt Distri a ki genyen yon varyete pwogram akademik ak pwomnad vityèl. W ap jwenn anpil resous nan palmbeachschools.org/distancelearning.

Paran yo, mwen konnen nou gen anpil kesyon sou kisa pwochen ane lekòl la pral sanble. Ekip egzekitif mwen an ak mwen ap travay san rete yo pou planifye plizyè senaryo, paske bagay yo ap chanje chak jou.

Nou poko genyen yon ide konplè sou enpak finansye COVID-19 sou Distri nou an pou semèn k ap vini an oswa menm mwa k ap vini yo. Nou konnen enpak ekonomik yo kapab afekte distri a pandan plizyè ane.

An brèf, n ap rete fidèl a angajman nou ki se ekselans nan edikasyon pou tout elèv yo. Pwomès mwen fè nou se kontinye ak transparans nan desizyon nou yo.

Kòm nou tande ekspresyon sa a deja: Nou tout ladan l ansanm. Mo sa yo se pa pawòl sèlman. Se yon rapèl ke pandan nou izole, nou pa poukont nou. Mwen vrèman onore pou mwen fè pati kominote sa a ki ap sipòte youn lòt.

Mèsi!


Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA