Distribisyon Founiti Pou Rantre Lekòl

23 Me Se Dat Limit Pou Enskri Pou Distribisyon Founiti Pou Rantre Lekòl
Posted on 05/17/2022
Founiti KlasikNou ankouraje elèv ki kalifye yo pou enskri pou Distribisyon Founiti pou Rantre Lekòl ki pwograme pou fèt Samdi 30 jiyè 2022. Tout elèv ki enskri ap resevwa valiz lekòl ak founiti klasik gratis.

Toudepan de kote a ak disponiblite resous yo, elèv ki ap patisipe yo kapab jwenn moun koupe cheve yo, epi jwenn tou: inifòm lekòl, tenis, chosèt, tès san, tès sante biyometrik, tès depistaj vizyon, tès tande, ak lòt resous sante nan kominote a.

Pou kapab patisipe gratis, elèv yo dwe:

1) Rete nan youn nan 84 Kominote Revitalizasyon yo, oswa nenpòt pak kay mobil ki nan zòn ki pa enkòpore nan rejyon Palm Beach la.
2) Elèv yo dwe enskri nan klas matènèl jiska 12yèm nan sistèm lekòl leta Rejyon Palm Beach la oswa nan yon lekòl endepandan nan Rejyon an pou ane eskolè 2022-2023 a.

KISA: Distribisyon Founiti Klasik pou rantre lekòl

KILÈ: Samdi 30 jiyè 2022

KI KOTE: Elèv ak fanmi yo kapab ale nan nenpòt nan lokal sa yo nan Rejyon Palm Beach: Palm Beach County Convention Center, Village Academy, oswa Palm Beach State College – Lokal Belle Glade. Y ap mete yon sit distribisyon ki pi piti nan Sant Tutorial Edna W. Runner nan Jupiter.

KIJAN POU PATISIPE: Ou bezwen enskri alavans pou w kapab patisipe. Pou detèmine kalifikasyon epi enskri, paran oswa elèv yo ta dwe ale sou sit entènèt PBC Back to School, antre kòd PBCOCR, adrès kay elèv la, ansanm ak adrès imel paran an, ak nimewo telefòn selilè. Dat limit pou enskri se lendi 23 me a 5 p.m..

Pou kesyon espesifik sou enskripsyon oswa pou nenpòt asistans ak pòtal enskripsyon an, tanpri kontakte George Schott, OCR Planning Technician nan [email protected] oswa (561) 233-2482.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA