Manje Gratis Pou Timoun Pandan Ete 2022

Manje Gratis Pou Timoun Pandan Ete 2022
Posted on 05/20/2022
Distribisyon Manje GratisSèvis Manje Lekòl la ap kontinye ofri manje gratis pandan ete a, nan divès lekòl ak bibliyotèk nan Rejyon Palm Beach la. Tout lokal ki gen lekòl pandan vakans ap ouvri pou timoun ki gen laj 18 an oswa pi piti pou vin pran manje gratis. Pa gen okenn idantifikasyon obligatwa.

Timoun ki vizite yon lekòl oswa yon bibliyotèk ki sèvi manje, dwe rete sou plas pandan y ap manje. Pa p genyen opsyon pou paran vin pran manje pou ale lakay yo paske Depatman Agrikilti Etazini pa pèmèt sa ankò.

Lè pou vin pran manje ak tip manje y ap bay depann de lokal la. Klike la a pou jwenn yon lis konplè dat, lè, kote, ak manje yo bay yo.

Tanpri sonje ke manje yo kapab genyen pwodui timoun alèji ak yo. Nou ankouraje tout moun pou pran prekosyon epi kontakte biwo Sèvis Manje Lekòl la nan 561-383-2000, si pitit yo gen nenpòt bezwen espesyal sou rejim alimantè akòz alèji oswa andikap.

Lè lekòl rekòmanse 10 out 2022, Sèvis Manje Lekòl la ap kontinye ofri manje maten ak manje midi gratis pou tout elèv yo.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA