Prezantasyon Depatman Sekirite Lekòl

Diane Wyatt ap Prezante Depatman Sekirite Lekòl
Posted on 05/19/2022
Diane WyattKi misyon Depatman Sekirite Lekòl?

Misyon Depatman Sekirite Lekòl la se pou bay yon kote nan Rejyon Palm Beach la pou chak timoun kapab vin lekòl epi santi yo an sekirite, santi yo sipòte, epi asire ke klima a se yon klima kote yo kapab reyisi.

Ki enpak Depatman Sekirite Lekòl genyen sou elèv yo?

Nòmalman depi yon moun panse ak “Sekirite Lekòl” li byen vit panse ak kòd konduit elèv, ak evalyasyon menas. Men nou bay anpil sipò tou pou timoun ki pi vilnerab nou yo. Nou bay sipò pou elèv ki san kay nou yo. Anplis, nou gen sipò pou elèv ki ap viv ak paran adoptif. Nou genyen tou Sipò pou Konpòtman Pozitif. Pwogram sa a defini estrikti sou lakou lekòl la ki fikse atant nou tabli pou aprantisay.

Kijan pandemi an chanje travay depatman an?

Nou te aprann pi bon fason pou sipòte timoun yo pandan pandemi an. Youn nan pi gwo travay Pwogram Konpòtman Pozitif la se te vrèman gade fason pou mete entèvansyon an plas pou ede elèv yo aprann. Nou te vin konprann kijan sipò pou elèv dwe adapte selon se an pèsòn oswa li ap fèt adistans vityèlman.

Ki pi gwo motivasyon nou?

Mwen panse ke youn nan pi gwo motivasyon nou se lè nou reyalize timoun ki bezwen sipò yo jwenn li nan men nou. Nou gen yon gwo ekip isit la ki konn kòmanse jounen an ak anpil lapenn devan sitiyasyon difisil nou jwenn elèv ap fè fas. Gwo satisfaksyon an se lè èd nou pote pou yo ede yo soti nan move sitiyasyon yo.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA