Prezantasyon Fondasyon Edikasyon

James Gavrilos Ap Prezante Fondasyon Edikasyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la.
Posted on 05/13/2022
James GravilosKijan Fondasyon Edikasyon an benefisye elèv nou yo?

Fondasyon Edikasyon an gen de operasyon debaz. Nimewo en, nou se yon òganizasyon ki fè sibvansyon. Nou bay sibvansyon pou pwofesè nou yo ak lekòl yo soti nan mil dola jiska yon sipò twasan mil dola pou youn nan akademi karyè nou yo. Nou gen tandans konsantre sou STEM, alfabetizasyon, preparasyon pou kolèj, ak preparasyon pou karyè. Ane pase a sèlman nou te bay distri lekòl nou an plis pase yon milyon edmi dola sibvansyon. Dezyèmman, nou opere Red Apple Supplies ki kounye a sou sizyèm ane depi l ap fonksyone. Pwogram sa a ap sèvi 76 lekòl nan distri nou an. Ane sa a sèlman nou te distribye 1.4 milyon dola founiti klasik bay lekòl nou yo.

Kisa Pwojè Enklizyon Dijital la ye?

Nou te aprann byen vit genyen 25.000 elèv nan Rejyon Palm Beach la ki pa t gen aksè nan entènèt. Jodi a, katye apre katye tout moun ap vin genyen aksè nan entènèt. Elèv yo kapab fè devwa lekòl yo, pi enpòtan fanmi yo kapab aplike pou travay, aplike pou benefis gouvènman an, epi pratike telemedsin. Nou te mete 25.000 fanmi nan ekonomi modèn nan.

Poukisa Fondasyon Edikasyon se yon pasyon konsa pou ou kòm Prezidan l?

Nou ap sèvi 135.000 timoun. Nou ap distribye yon milyon edmi dola founiti lekòl, epi nou bay prèske de milyon dola nan sibvansyon. Kantite sa yo se gwo koze. Men se pa kantite ki plis enterese nou, se sipò nou bay antanke moun. Semèn pase a, prezidan Komite Direksyon Distri a, Frank Barbieri te kontakte m. Nou te gen twa fanmi ki te vin isit la soti nan Ikrèn. Twa jèn sa yo te nan Kyèv jis yon mwa de sa ap kache anba bonm. Nou asire nou yo jwenn tout sa yo bezwen pou rantre lekòl tankou : rad, soulye, inifòm, valiz, founiti pou lekòl, tout sa jèn sa yo ta kapab bezwen pou fè tranzisyon soti nan yon peyi ki dechire nan lagè pou vini nan yon nouvo lavi isit la nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach. Nou gen yon sèl misyon, asire n chak lekòl, pwofesè, ak elèv nan Rejyon Palm Beach jwenn tout sipò yo bezwen nan men kominote biznis lokal la. Kidonk, nou se pwen rankont kominote biznis ak monn edikasyon an.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA