Sant Medyatèk Jwenn Èd Fondasyon Laura Bush

Sant Medyatèk Distri yo Resevwa Sibvansyon Fondasyon Laura Bush
Posted on 05/24/2022
De Elèv Ki Ap LiPlizyè sant medyatèk nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la resevwa chak yon sibvansyon $5.000 pou mete ajou ak divèsifye koleksyon liv yo, gras a Fondasyon Laura Bush pou Bibliyotèk Etazini. Lekòl Elemantè Coral Sunset, K.E. Cunningham/Canal Point, Lantana, Northboro, Lekòl Mwayen Howell L. Watkins, Lekòl Segondè Royal Palm Beach ak Santaluces, pami 300 lekòl ki soti nan 44 eta ki resevwa sibvansyon sa a.

"Mwen kontan dèske timoun ki soti nan 300 lekòl yo pral gen aksè a yon koleksyon bibliyotèk ki ajou," ansyen Premye Dam Laura Bush di nan yon konferans pou laprès. "Elèv nan tout peyi a li liv pou dekouvri mond ki antoure yo, epi nou konnen ke ouvri yon nouvo liv ouvri pòt pou nouvo opòtinite ak aprantisay."

“Objektif nou se ankouraje elèv yo li chak jou epi devlope lanmou pou lekti ki pral ede yo byen fonksyone nan lekòl segondè ak pi lwen nan lavi,” Tameka Robinson, Direktè Lekòl Segondè Santaluces di. “Nou trè rekonesan dèske nou jwenn sibvansyon sa a nan men Fondasyon Laura Bush.”

Depi kreyasyon li nan ane 2002, Fondasyon Laura Bush pou Bibliyotèk Etazini yo bay plis pase 19.5 milyon dola pou plis pase 3.300 lekòl nan tout peyi a. Fondasyon an sipòte bibliyotèk lekòl nan Etazini ki gen pi gwo bezwen, ak objektif pou ankouraje elèv yo devlope yon lanmou pou lekti ak aprantisay.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA