Ekspozisyon Anyèl Lekòl yo ap Fèt Vityèl

Ekspozisyon Anyèl Lekòl yo ap Fèt Vityèl pou ane 2020 an
Posted on 10/09/2020
Devlope Mond ouEkspozisyon Lekòl yo ke Depatman Chwa ak Opsyon Karyè òganize genyen anpil enterè pami paran ak elèv ki bezwen detay sou diferan chwa ki genyen nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Ane sa a 24yèm Ekspozisyon an ap fèt nan yon fòma diferan.

"Nòmalman, nou ta dwe òganize evènman sa a nan South Florida Fairgrounds. Sepandan, akòz COVID-19, nou chwazi yon opsyon vityèl, nan yon anviwònman ki ansekirite," Dr Jeraline Johnson, Direktris Depatman an, di.

Kontrèman ak jan sa te konn fèt lontan yon sèl apremidi, ane sa a platfòm sou entènèt la ap disponib pandan tout peryòd aplikasyon an. Seremoni ouvèti a ap fèt madi 20 oktòb kote responsab Depatman Pwogram Ochwa yo ap bay yon sesyon enfòmasyon.

Peryòd aplikasyon an ap ouvri 2 novanm 2020, sa ki pèmèt tout moun opòtinite pou navige sou sit entènèt la epi aprann plis sou pwogram yo ofri yo. Platfòm nan ap fèmen 29 janvye 2021.

Elèv ak paran yo kapab patisipe sou platfòm vityèl la epi vizite chak pwogram ki genyen nan distri a. Y ap jwenn enfòmasyon ak videyo sou lekòl yo.

Fanmi ki gen elèv k ap antre nan gadri jiska klas 12yèm kapab chwazi pami yon seri pwogram nan nivo lekòl elemantè, mwayen ak segondè ki bay enstriksyon akademik inovatè ak solid ak pwofesè ki resevwa fòmasyon espesyal.

Y ap aksepte aplikasyon pou ane lekòl 2021-2022 an apati 2 novanm 2020 nan mypbchoiceapp.com. Pou moun ki ap aplike nan yon pwogram atistik, dat limit pou aplikasyon yo se 18 desanm 2020. Dat limit pou tout lòt aplikasyon pwogram Ochwa yo se 29 janvye 2021.

Pou plis enfòmasyon, vizite Depatman Chwa ak Opsyon Karyè nan palmbeachschools.org/choiceprograms.

KISA: 24yèm Ekspozisyon Anyèl Lekòl yo

KILÈ: Madi, 20 Oktòb a 4 p.m.

KI KOTE: Sou Entènèt.

KOUMAN POU PATISIPE: Ale sou palmbeachschools.org/showcase. Patisipan yo ap kapab navige sou sit la epi eksplore 300+ pwogram. Branche andirèk sou Facebook Distri a pou gade a 4 p.m.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA