Kijan pou w Soumèt Devwa sou Google Classroom

Kijan pou w Soumèt Devwa sou Google Classroom
Posted on 08/03/2020
Klas Google

Akoz distri a ki pral reouvri ak Aprantisay Adistans la, paran yo dwe konnen plis nan domèn teknoloji pou kapab asiste pitit yo ki pi piti ki pral aprann pandan yo ap oblije rete lakay yo. Klas Google (Google Classroom) se platfòm ki ap sèvi pou timoun yo aprann epi soumèt devwa yo.

Pafwa timoun yo konn bezwen èd paran yo, n ap pale pou sa ki pi piti yo ki konn bliye de twa nan eksplikasyon yo ba yo pou devwa yo. Li enpòtan pou paran konnen de twa ti teknik sou kijan sistèm nan fonksyone.

Tanpri gade videyo anba a ki ap ba w eksplikasyon sou kijan pou pitit ou soumèt devwa sou Google Classroom yon fason pou w kapab ede yo si yo ta kole.

Tanpri klike la a pou w gade videyo a:  https://www.youtube.com/watch?v=ZtMBFzGJjN4&t=17s

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA