Edikasyon Karyè ak Teknik

group of medical students standing together and smiling

Ou pa sèten si kolèj se yon bon chwa pou ou konya a? Eksplore Pwogram Edikasyon Karyè ak Teknik (CTE) nou an.


Pwogram CTE nou an kreye yon fason pou preparew nan mwens ke yon lane. Ou ka chwazi yon karyè nan domèn medikal: Ajan sante a domisil (HHA), Ajan repons medikal an ijans (EMR), Teknisyen elektrokadyograf (EKG), ak Flebotomis. Ou ka chwazi yon karyè nan domèn transpò: Chofè Kamyon komèsyal.


Pwogram Ajan sante a domisil (HHA)
Dire program sa: 165 èdtan (3 mwa). Kisa ki nan kou sa: Wap jwenn 2 klas principal: Ajan sante de baz ak Ajan sante a domisil. Nan kou say o wap gen posibilite pouw fè staj sou: kontròl sou enfeksyon basic, premye swen, CPR masaj kadyo pilmonè, swen vito, Konpetans pouw se yon èd a domisil ak kòman pow jere kliyan. Deskripsyon program nan: Li fèt pou prepare w pou travay kòm yon Ajan sante a domisil (HHA) oswa èd a domisil. Ajan sante a domisil (HHA) ede moun andikape yo ak moun ki gen maladi ki dire lontan fè aktivite chak jou yo.
Yo souvan pran swen ti granmoun ki bezwen asistans epi ede soulaje moun kap bay swen fanmi yo (caregivers). Pwogram nou an entegre teyori medikal ak konpetans ki baze sou, fòmasyon pratik. Apre yo fini pwogram nou an, elèv la ap pare pou travay kòm yon Ajan sante a domisil. (HHA). Pri apeuprè: $528.75 (yo ka ajoute lòt frè)
Pwogram Teknisyen elektrokadyograf

Dire program: 465 èdtan (6 mwa) li ye
Kisa ki nan kou sa: Ajan sante de baz, Ѐd elektrokadyograf ak Teknisyen elektrokadyograf
Deskripsyon program nan: Program sa kreye pou preparew antan ke teknisyen elektrokadyograf oswa èd elektrokadyograf. Leu ou se yon EKG ou ka bay tès dyagnostik epi ou ka ede dokteu a leu li gen poul idantifye ki problem keu pasyan an ak kòman pou yo trete ka a.
Pri apeuprè: $1479.75 (yo ka ajoute lòt frè)


Flebotomi

Dire program: 165 èdtan (3 mwa) 
Kisa nan kou sa: Ajan sante de baz ak Flebotomi
Deskripsyon program nan: Program sa preparew pouw ka travay antan ke yon Teknisyen nan flebotomi. Antan ke flebotomis wap gen pou pran ak prepare spesimèn san ki pral sèvi pou fè tès , transfizyon, don san, ak rechèch.
Pri apeuprè: $714.75 (yo ka ajoute lòt frè)

Kou CDL

Dire program nan: 320 èdtan (5 semèn)
Kisa ki nan kou sa: Chofè kamyon ak traktè
Deskripsyon program nan: Avèk program sa ou ge posibilite pouw travay antan ke yon chofè komèsyal klas “A”. Leu se yon chofè CDL wap gen responsabilite pouw transpòte nan yon kamyon. diferan tip de bagay ki sot nan sant distribisyon pou al pote yo bay kliyan yo. Wap gen obligasyon pouw enspekte kamyon an avan ak aprè yon trajè. Leu distribisyon bay kliyan yo, se ou kap gen responsabilite pouw debarase kès pwoduyi de trelè a pou potel bay kliyan an.
Pri apeuprè: $6591 (yo ka ajoute lòt frè)


Asistans pouw edew jwenn yon travay leuw konplete program


Gouvènè ansanm ak Minis Edikasyon na leta Florid ap fè tout moun konnen yo deside prolonje fèmeti tout lekòl jiska nouvo lòd. Nouvo elèv yo ka resevwa enfòmasyon sou kileu lekòl ap reouvri. Siw se yon nouvo elèv epiw ta renmen resevwa enfòmasyon sou leu yap rekòmanse ak enskripsyon klike sou lenk sa, yon moun ap gen pou kontaktew.

Dat pou epòk otòn 2020
Klas: 10 Out-19 Desanm
Pa gen kou: 8/25, 9/7, 9/28, 10/12, 11/23-27
Dat pou epòk ivè 2021
Klas: 5 Janvye-17 Avril
Pa gen kou: 1/18, 3/15-3/22, 4/2
Dat pou epòk ete 2021 Kou: 19 Avril- 24 Jiyè
Pa gen kou : 5/31, 7/5, Vandredi kap 6/11 - 7/23

ENSKRIPSYON YO TRÈ FASIL

1. Enskripsyon yo dwe fè an pèsòn nan nenpòt biwo ki anba paj la.
2. Ranpli Fòm pou Enskripsyon an
3. Peye frè ekolaj la

Frè Ekolaj:
Kontakte yon n nan biwo sa yo pou frè ekolaj pou chak pwogram

Lokal:

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA