Royal Palm Beach High School Registration Process

student sitting behind desk typing on computer.

Follow the steps below to complete the online registration and payment process. 
Siga los pasos a continuación para completar el proceso de inscripción y pago en línea.  
Swiv etap sa yo pouw konplete pwosedi enskripsyon ak peman a distan lan. 

Step 1/Paso 1/Etap 1 
Click here to complete the registration form.
Haga clic aquí para completar el formulario de inscripción.
Klike la pou konplete fòm enskripsyon an.

Step 2/Paso 2/Etap 2 
Watch the video below on how to select and pay for your class.
Mire el video a continuación sobre cómo seleccionar y pagar su clase.
Gade video a pouw ka konnen kòman pouw chwazi ak peye pou klas la.

 English  Español  Kreyòl
Step 3/Paso 3/Etap 3
 
Click on your class below to create your account and pay for the class. Payment can be made using a credit, debit, prepaid, or gift card. Please note that there is a $2.18 processing fee.
Haga clic en su clase a continuación para crear su cuenta y pagar la clase. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, débito, prepago o regalo. Tenga en cuenta que hay una cuota de procesamiento de $2.18.
Klike sou klas ou chwazi a pou ou kreye yon kont epi peye pou li. Peman an ka fèt avèk yon: kredi kat, debit kat oswa nenpòt kat ki gen lajan sou li. Gen yon frè $2.18 pou konvenyans.

ABE/GED®/High School Equivalency Diploma       English/ESOL Classes

A staff member will contact you within 24 hours of completing the registration process. For additional information, please call 561-753-4071 or email rpbhighacegrp@palmbeachschools.org.
Un empleado de la escuela se comunicará con usted dentro de las 24 horas posteriores a la finalización del proceso de inscripción. Para obtener información adicional, llame al 561-753-4071 o envíe un correo electrónico a rpbhighacegrp@palmbeachschools.org.
Yo moun nan lekòl la ap gen poul kontaktew nan entèval 24 èdtan aprè ou fin konplete prosedi enskripsyon an. Pou plis enfòmasyon ,tanpri rele 561-753-4071 oubyen imèl rpbhighacegrp@palmbeachschools.org.


"Obstacles are the things you see when you take your eyes off the goal." - Hannah More

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA