Apran-n Anglè

group of adult students sitting in a classroom

KISA ESOL LA YE?

 

Anglè pou Moun ki Pale lòt Lang (ESOL) se yon pwogram edikasyon ki ede elèv granmoun yo aprann lang Anglè a.

Nou ofri klas ESOL pandan tout ane a. Nou ofri pwogram ESOL pou granmoun nan lekòl kominotè nou yo, e nan Sant Edikasyon pou Granmoun yo (Adult Education Center), ak plizyè sit satelit.

Diferan teknik ke yo kouvri nan klas ESOL yo se koute, pale, li ak ekri Anglè.

Lè w amelyore Anglè ou li ede w nan domèn sa yo:

 • Pran pwomosyon
 • Vin yon Sitwayen Ameriken (klike la pou klas citizen)
 • Jwenn yon travay
 • nouvo zanmi
 • Chèche yon pi bon travay
 • Ede pitit ou ak devwa
 • Kominike avèk doktè ou
 • Konprann konvèsasyon 
 • Antre nan yon nouvo karyè
 • Kòmanse pwòp biznis ou
 • Jwenn yon diplòm

KONTAKTE NOU
Rele 561- 649-6034

Gouvènè ansanm ak Minis Edikasyon na leta Florid ap fè tout moun konnen yo deside prolonje fèmeti tout lekòl jiska nouvo lòd. Si ou te deja nan klas pou tèm ivè 2020 an, nap mandew silvouplè pou ou tcheke imèl ak mesaj sou telefòn ou pouw ka konnen enstriksyon sou jan pou pran kou a distans. Siw ta bezwen plis enfòmasyon oswa asistans sou kijan pouw fè sa,pa ezite kontakte lekòl ou.

DAT AK TÈM LEKÒL YO


Ete
27 Avril rive 17 Jiyè
Enskripsyon yo komanse 20 Avril a 24 Avril 2020

Siw se yon nouvo elèv epiw ta renmen resevwa enfòmasyon sou leu yap rekòmanse ak enskripsyon klike sou lenk sa, yon moun ap gen pou kontaktew.


MEN PÒTAY ENTÈNÈT AK KOMINOTE A 

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA