Karye Teknik

Ou pa su ki Karyè Teknik kap bon pou ou?
Ou gen posibilite pou ou eksplore divès Karyè Teknik nan pwogram apranti nou yo pandan wap kontinye avèk kou akademik ou. Nan pwogram Karyè Teknik nou yo wap jwenn: Plonbri, Refrijerasyon, Chapantri, Elektrik ak Ferònri. Pwogram sa se Florida Trainings Services ki bay li. Florida Trainings Services aprouve pa FDOE.


Karyè Teknik
Pwogram Karyè Teknik yo konpoze de: Plonbri, Chapantri, Elektrik, anasanm avèk ferònri. Se Florida Trainings Services ki bay yo. Florida Trainings Services aprouve pa FDOE.

  • Nou ofri klas pou Pwogram Karyè Teknik 2 fwa pa semen

Akademik

  • Ou gen posibilte pouw pale ak yon moun spesyal ki la poul edew nan diferan opsyon ou genyen pou program Akademik yo.


Lokal ki gen Pwogram Karyè Teknik yo

North Tech Logo

7071 Garden Road, Riviera Beach, FL 33404
(561) 842-1063

 
North Tech (Riviera Beach) Enfomasyon Sou Enskripsyon
 

West Technical Education Center Logo

2625 NW 16th Street, Belle Glade, FL 33430
(561) 829-4620

 
West Tech (Belle Glade) Registration Info

Klike la pou gen enfòmasyon general sou pwogram West Tech Pwogram yo
Klike la pouw ka wè kestyon moun poze ki pi populè sou Pwogram West Tech yo
Klike la pou Aplike pou Pwogram West Tech yo


Kisa ou dwe genyen pouw ka aplike pou Pwogram Apranti ya:
  • Ou pa dwe nan lekol K-12( lekòl primè)
  • Ou dwe gen omwens plis ke 16 lane


Siw ta vle yon moun kontaktew pou baw plis enfòmasyon, klike la

 

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA