Videyo tradui an Kreyòl


Estrateji Konsènan Devwa Pou Lekòl Mwayen
Lekòl mwayen se yon moman chanjman pou anpil elèv, kote yo genyen yon nouvo orè, nouvo bilding ak nouvo demann pou devwa. Nan segman Inivèsite pou Paran jodia, nou montre kòman pou konstwi bon abitid ki te deja la, pou ede elèv lekòl mwayen eksele.


Devlope Bon Lektè nan nivo Elemantè
Lekti ak siksè akademik mache men nan men. Komisyon Nasyonal sou Lekti a deklare sèl faktè ki pi senp nan devlopman edikatif yon timoun se mete liv nan men li bonè epi fè lekti pou li nan kay la. Segman Seminè pou Paran sa a prezante 5 konsèy fasil pou ede devlope bon lektè nan lekòl elemantè.


Pwogram Gadri Avan ak aprè Lekòl
Fanmi ki okipe kapab bezwen yon opsyon gadri timoun avan ak aprè lekòl. Genyen pwogram ki trè bon nan Lekòl Rejyon Palm Beach ki bay timoun yon chans pou yo fè enpe nan chak bagay, soti nan travay nan klas, ale nan liy “Conga”. Nan segman Inivèsite pou Paran jodi a, n ap jete yon koudèy sou pwogram gadri avan ak aprè lekòl.


Siviv Zafè Vin Mennen Elèv nan Jadendanfan
Kòmanse Jadendanfan kapab yon moman enteresan anpil, menmsi l estresan, pou paran ak pitit yo. Videyo sa a ap eksplike kijan pou fasilite tranzisyon, ak kèk bagay pou fè ak sa pou pa fè konsènan lè w ap depoze l nan jadendanfan.


Se Pa Bibliyotèk Granmè ou
Inivèsite pou Paran: Se Pa Bibliyotèk Granmè ou.


Kijan Prezans/Absans Afekte Elèv k ap Kondui
Yo gendwa anile pèmi oswa lisans pou kondui Jèn jan/jèn fi nan Florid pou divès rezon, sa ki enkli absans eksesif nan lekòl. Videyo sa a ap eksplike règ ki inik pou chofè ki poko genyen 18 an.


Èske pitit mwen asire nan lekòl la
Paran kapab bezwen konsidere youn nan plan asirans aksidan ki pi ba ki disponib pou elèv Distri Rejyon Palm Beach yo. Plan asirans siplemantè sa yo kapab ede redui kou asirans medikal pèsonèl kapab pa kouvri si yon elèv fraktire nan lekòl la.


Matematik Nouvo
Paran yo te kapab remake pitit yo ap aprann kèk teknik pou rezoud pwoblèm matematik ki diferan de sa yo te aprann lontan. Sègman Inivèsite pou Paran sa a ap eksplike pwogram "New Math" ak kijan li kapab ede elèv yo rezoud plis pase pwoblèm matematik pi devan nan lavi.


Khan Academy 101
Genyen èd avèk etid an komen gratis pou elèv nan tout laj, enkli ansèyman sou videyo ak prepare prezantasyon Tès SAT, se jis yon klik. Segman pwogram seminè fòmasyon Paran sa a mennen nou nan resous aprantisaj sou entènèt: Khan Academy.


Estrateji Pou Elèv Elemantè
Devwa Lakay se yon pati nan vi tout elèv. Antre nan yon woutin bonè ap ede pandan tout karyè akademik yon timoun. Segman ki rele Inivèsite pou Paran sa a genyen 5 estrateji senp ki montre kòman pou elèv lekòl elemantè jere devwa lakay.


Pran Otobis
Plis pase 60,000 elèv pran otobis nan Distri Lekòl Rejyon Palm Beach chak jou. Si pitit ou bezwen otobis pou ale oswa soti lekòl, gen etap pou w suiv ki pou rann eksperyans sa a fasil. Depi sou jwenn estasyon otobis ou pou rete an sekirite, segman Inivèsite pou paran jodi a devlope 5 konsèy pou nouvo timoun k ap pran otobis yo.


FAFSA
Peye pou kolèj se yon gwo pwoblèm pou anpil fanmi… e se la kote èd finansye kapab ede. Sesyon Inivèsite pou Paran sa a ap prezante teknik pou ranpli Aplikasyon Gratis pou Èd Federal pou Etidyan, òdinèman yo rele FAFSA a.


Prensip Fondamantal SAT
Preparasyon elèv pou siksè apre gradyasyon se yon bagay Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la ap fè anpil efò, epi pati ladan enkli ede elèv prepare egzamen SAT pou antre nan kolèj. Nan segman Inivèsite Pou Paran jodi a, nou montre kèk prensip fondamantal SAT, enkli kijan pou prepare ak amelyore rezilta tès yo san depanse yon santim.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA