Edikasyon sou Maladi ak Sante Repwodiksyon (Devlopman ak Kwasans Moun)

Dapre Lwa Eta Florid 1003.42(3), nenpòt elèv ki gen paran ki fè demann ekri bay direktè lekòl la dwe egzante pou pa patisipe nan ansèyman sou sante repwodiksyon oswa nenpòt maladi tankou VIH / SIDA, sentòm, devlopman, ak tretman li.

Yon elèv ki egzante pa gen dwa jwenn okenn sanksyon akoz egzansyon sa a. Deskripsyon Kou pou edikasyon sante anjeneral pa dwe entèfere ak jan yo detèmine lokalman sa ki yon kourikoulòm apwopriye ki reflete sistèm valè ak konsiderasyon lokal yo.

Chak distri lekòl dwe, sou paj akèy sit entènèt li, avize paran yo sou dwa sa a ak pwosesis pou mande yon egzansyon. Paj akèy la dwe gen ladan li yon lyen pou paran yon elèv jwenn aksè ak revize materyèl ansèyman yo itilize pou anseye kourikoulòm lan, jan sa defini nan s. 1006.29(2).

Anplis, chak lekòl ap voye lakay elèv yo yon fòm Ekzansyon Pou Edikasyon Devlopman ak Kwasans Moun (PBSD 21402140SP2140CR, and 2140PO) avan leson yo kòmanse anseye yo.

Tout materyèl dwe disponib pou revize nan chak lekòl sou demann ak sou sit entènèt Distri a (ki gen pou parèt). Nenpòt paran ki chwazi pou li pa kite pitit li nan ensèyman sa a dwe ekri yon lèt bay direktè lekòl la pou mande ekzansyon pou elèv la nan leson sa yo, oswa voye fòm ekzansyon an siyen bay lekòl la.

Y ap bay elèv ki gen ekzansyon pou pa patisipe nan ansèyman sa yo lòt leson ki gen rapò ak sante edikasyon men ki pa genyen kontni yo mande egzansyon pou li yo.

Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA