Kesyon ak Repons

 

 

A kilè pou pitit mwen rive nan arè bis la pou yo vin chèche l?

Elèv yo dwe rive nan arè bis la 5 minit avan bis la rive.

Kimoun ki responsab elèv yo pandan y ap tann nan arè bis la?

Paran oubyen responsab  la gen responsablite pou sipèvize pitit yo ant lakay yo ak arè bis la, epitou pandan y ap tann bis la vini.

Kijan m kapab jwenn kibò arè bis pitit mwen ye?

Plasman arè bis yo disponib nan paj Find My Bus nan www.palmbeachschools.org. Antre adrès lakay ou nan Find My Bus tool, pou lokalize arè bis ki pi prè a.

Kijan yo detèmine wout bis yo?

Yo detèmine wout bis yo daprè kantite elèv ki enskri, ak adrès fizik yo ki dwe de (2) oubyen kat (4) mil distans ak lekòl yo.

Ki distans yo kapab mande pitit mwen pou l mache ale nan arè bis li?

Nou fè tout efò nou pou nou kenbe distans ant lakay elèv yo ak arè bis la pikout posib. Sekirite elèv yo se premye bagay nou konsidere lè n ap detèmine pozisyon arè bis yo.

Daprè Règleman 6A-3.001 Komite Dirijan Depatman Edikasyon Eta Florid, yo gen dwa mande elèv mache jiska 1 mil edmi (11/2) distans soti lakay yo rive nan arè bis la.

Èske elèv ki rete nan yon reyon 2 mil distans ak lekòl la kapab jwenn yon bis?

Yo kapab bay elèv ki rete nan yon reyon 2 mil distans ak lekòl la bis sèlman si genyen yon kondisyon danjerez suivan jan sa ekri nan Règleman Eta Florid. Règleman sa yo pa aplikab pou Elèv Edikasyon Espesyal (ESE) soti nan jadendanfan rive nan 12yèm ane.

Èske genyen règleman sou konduit pou elèv k ap pran bis lekòl la?

Monte nan bis lekòl  se yon ekstansyon jounen lekòl elèv la; donk, elèv la oblije suiv menm règ jeneral sou konduit ki aplikab nan lekòl la. Manyèl Elèv ak Paran an, ansanm ak Kòd Konduit Elèv la disponib sou entènèt nan www.pambeachschools.org.

Ki atik moun pa gen dwa pote nan bis la?

Atik sa yo entèdi nan bis la: balon, gwo sak batanklan, bèt, ak objè ki pwenti. Bis la pa kapab transpòte gwo pwojè akademik, twotinèt ak gwo enstriman mizik ki enkli Tuba, Kò (franse), je tanbou, Bariton ak Twonbòn.

Enstriman òkès pa otorize nan bis la pandan genyen elèv y ap mennen lekòl oswa yo sot chèche, sa enkli Tronpèt, Saksofòn alto, Flit, Klarinèt ak Klarinèt bas.

Kimoun pou m kontakte si m genyen yon pwoblèm ki konsène chofè oswa siveyan nan bis pitit mwen an?

Si w genyen pwoblèm ak chofè oswa siveyan ki nan bis pitit ou a , rapòte pwoblèm nan bay Sant Dapèl Sèvis Transpò nan: 561-357-1110. Sant Dapèl la louvri soti nan 6 a.m. jiska 6 p.m., epi soti lendi rive vandredi.

Ki nimewo pou m rele pou m rapòte konduit enpridan/agresif?  

Pou rapòte konduit enpridan/agresif yon operatè bis lekòl, rele Sant Dapèl Sèvis Transpò nan 561-357-1110. Sant Dapèl la louvri soti nan 6 a.m. jiska 6 p.m., epi soti lendi rive vandredi.

Ou kapab rele tou liy dirèk  “How’s My Driving?” ki make nan dèyè bis nou yo. Nimewo a se 1-866-969-5800.

Kimoun pou m kontakte pou m òganize transpò ESE pou pitit mwen?

Reprezantan ESE nan lekòl pitit ou a responsab pou l soumèt yon demann transpò nan yon bis ESE. Fè yon klik la a (Click here) pou jwenn yon lis reprezantan ESE nan chak lekòl.

Kimoun pou m rele pou m anile transpò pitit mwen nan bis (ESE) pou yon jou?

Pou anile transpò pitit ou nan bis (ESE) pou yon jou, rele Sant Dapèl Sèvis Transpò nan 561-357-1110. Sant Dapèl la louvri soti nan 6 a.m. jiska 6 p.m., epi soti lendi rive vandredi.

Si w ap mande yon anilasyon pèmanan, se Reprezantan ESE  nan lekòl pitit ou a ki responsab pou l soumèt demann nan.

Pitit mwen se yon elèv ESE epi sa fè twa (3) jou suivi bis la pa pase. Kimoun pou m kontakte?

Si pitit ou te absan oswa li pa t pran bis la pandan twa (3) jou suivi, tanpri, rele Sant Dapèl Sèvis Transpò nan 561-357-1110. Sant Dapèl la louvri soti nan 6 a.m. jiska 6 p.m., epi soti lendi rive vandredi.

Kijan m kapab mande yon chofè espesifik pou bis pitit mwen an?  

Selon kontra inyon an, li pa posib pou yon paran mande yon chofè espesifik, akoz wout bis yo baze sou yon pwosesis ozanchè kote yo asiyen wout bis yo sou baz ansyènte chofè yo.

Kijan pou m rapòte vandalis pwopriyete elèv fè nan yon arè bis?

Pou rapòte pwoblèm vandalis, kontakte Biwo Polis lokal ou a.

Si pitit mwen jwenn sispansyon nan monte bis lekòl la, kimoun mwen kapab kontakte pou diskite sou sispansyon an?

Si pitit ou te jwenn sipansyon nan bis lekòl la, kontakte lekòl la epi pale ak administratè a, oswa moun ki responsab pou enpoze sanksyon disiplinè yo.

Kimoun pou m kontakte si pitit mwen bezwen monte yon lòt bis olye bis nòmal li dwe pran pou l ale lakay li?

Kontakte direktè/tris la oubyen administratè/responsab transpò nan lekòl la.

Kimoun pou m kontakte si pitit mwen frape/blese nan bis la?

Rapòte aksidan an bay administratè/reprezantan transpò nan lekòl la, epi rele Sant Dapèl Sèvis Transpò nan 561-357-1110. Sant Dapèl la louvri soti nan 6 a.m. jiska 6 p.m., epi soti lendi rive vandredi.

Kimoun pou m kontakte konsènan yon objè pitit mwen kwè li bliye nan bis la?

Kontakte Sant Dapèl Sèvis Transpò nan 561-357-1110. Sant Dapèl la louvri soti nan 6 a.m. jiska 6 p.m., epi soti lendi rive vandredi. Epitou, tcheke ak chofè bis pitit ou a pwochen fwa pitit ou ap monte bis la.