Supply List

 • ● Headphones/Earbuds
  ● Wired/Wireless Mouse
  ● Indiv. Hand Sanitizer
  ● Water bottle
  ● Pencils
  ● Colored Pencils
  ● Highlighters (at least 4 colors)
  ● Black and Blue Pens
  ● Pencil Sharpener
  ● 3 Composition Notebooks
  ● Binder with
     ○ College ruled paper
     ○ Dividers (6)
     ○ Pocket folders for binder (6)
  OR
  ● Spiral Notebook Paper with 6 dividers OR 6 (70-100 count spiral notebooks)
  ● 6 pocket folders with prongs

  Please note: Individual teachers will have requests at the beginning of the year Syllabi.


  ● Ekoutè / ekouteur
  ● Remot san pil pou Odinatè
  ● Pwòp Sanitayzè pa yo
  ● Boutèy dlo
  ● Kreyon
  ● Kreyon koulè
  ● Kreyon makè (omwen 4 diferan koulè)
  ● Plim Nwa ak ble
  ● Tay Kreyon
  ● 3 Kaye Konpozisyon
     ○ Fèy papye kolèj
     ○ (6) Divisè
     ○ Dosye (folder) ak Pòch
  OSWA
  ● Papye kaye espiral ak 6 klwazon OSWA 6 (70-100 kad kaye espiral)
  ● 6 Dosye (folder) ak pòch pou binders

  Tanpri sonje: Diferan Pwofesè endividyèlman ap gen demann pa yo nan kòmansman Syllabi ane a.


  ● Auriculares
  ● Ratón de computadora con cable / inalámbrico
  ● Desinfectante de manos individual
  ● Botella de agua
  ● Lapices
  ● Lápices de colores
  ● Resaltadores (al menos 4 colores)
  ● Bolígrafos negros y azules
  ● Sacapuntas
  ● 3 cuadernos de composición
  ● Carpeta con
     ○ Papel para escribir notas
     ○ Divisores (6)
     ○ Carpetas de bolsillo (6)
  O
  ● Papel de cuaderno en espiral con 6 divisores O 6 (70-100 cuadernos de espiral)
  ● 6 carpetas de bolsillo con pinzas

  Tenga en cuenta: Los maestros individuales tendrán solicitudes al comienzo del plan de
  estudios del año.