Bilten Kreyòl

  • Distri Lekòl la pibliye plizyè bilten elektwonik ki bay enfòmasyon enpòtan ak valab pou kominote a, pou asire tout moun rete enfòme sou sa k ap pase nan Distri a. Gade edisyon ki sot pase yo epi enskri pou nenpòt nan bilten nou yo pou w rete ajou.

    Reabònman nan Bilten nou yo

  • 5 Atik Pou Vandredi

    Bilten 5 ATIK POU VANDREDI a se yon sous enfòmasyon enpòtan pou paran, anplwaye, kominote a, medya yo, ak tout moun ki genyen yon enterè nan edikasyon. Li bay enfòmasyon nan senk kategori kle chak semèn: Sa Ou Dwe Konnen; Nan Distri a; Nan Lekòl Yo; Nan Kominote a; Nan Medya Elektwonik yo.

  • Enfòme w

    The Source bay nouvèl Distri a. Li se yon mwayen kominikasyon ak paran yo. Bilten sa a pa pibliye ankò. Se 5 Atik Pou Vandredi ki ranplase l. Men ou toujou kapab li ansyen piblikasyon yo.