• Register Online for North Technical 
  Education Center

   

 •  

 • English

 • Follow the steps below to complete the online registration and payment process.  

  Step 1 - Click here to complete the registration form.

  Step 2 -  Watch the video below on how to select and pay for your class.

  How to Create an Account and Register

  How to Pay for Adult Ed Classes Online

  Step 3 -  Click on your class below to create your account and pay for the class. Payment can be made using a credit, debit, prepaid, or gift card. Please note that there is a processing fee.  

   

 • Español

 • Sigue los pasos a continuación para completar el proceso de inscripción y pago en línea.  

  Paso 1 - Haz clic aquí para completar el formulario de inscripción.  

  Paso 2 - Mira el video a continuación sobre cómo seleccionar y pagar tu clase.

  Cómo Crear una Cuenta y Registrarse 
   
  Cómo Pagar En Línea Por las Clases de Educación de Adultos

  Paso 3 - Haz clic en tu clase a continuación para crear tu cuenta y pagar la clase. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, débito, prepago o regalo. Tenga en cuenta que hay una cuota de procesamiento.    

   

   

 • Kreyòl

 • Swiv etap sa yo pouw konplete pwosedi enskripsyon ak peman a distan lan.  

  Etap 1 - Klike la pou konplete fòm enskripsyon an.  

  Etap 2 -  Gade video a pouw ka konnen kòman pouw chwazi ak peye pou klas la  

  Kijan pou kreye yon kon ak enskri 
   

  Men kijan pouw peye pou Klas pou granmoun sou site entènèt 

  Etap 3 -  Klike sou klas ou chwazi a pou ou kreye yon kont epi peye pou li. Peman an ka fèt avèk yon: kredi kat, debit kat oswa nenpòt kat ki gen lajan sou li. Gen yon frè pou konvenyans.

   

 • Classes/Clases/Klas

   

 • A staff member will contact you within 48 hours of completing the registration process. For additional information, please call 561.649.6004.
  northtechacegrp@palmbeachschools.org 

 • Un empleado de la escuela se comunicará con usted dentro de las 48 horas posteriores a la finalización del proceso de inscripción. Para obtener información adicional, llame al 561.649.6004.
  northtechacegrp@palmbeachschools.org 

 • Yo moun nan lekòl la ap gen poul kontaktew nan entèval 48 èdtan aprè ou fin konplete prosedi enskripsyon an. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 561.649.6004.
  northtechacegrp@palmbeachschools.org