North Technical Education Center Registration Process

 • digital registration banner

  Follow the steps below to complete the online registration and payment process.
  Siga los pasos a continuación para completar el proceso de inscripción y pago en línea.
  Swiv etap sa yo pouw konplete pwosedi enskripsyon ak peman a distan lan.

  Step 1/Paso 1/Etap 1 
  Click here to complete the registration form.
  Haga clic aquí para completar el formulario de inscripción.
  Klike la pou konplete fòm enskripsyon an.

  Step 2/Paso 2/Etap 2 
  Watch the video below on how to select and pay for your class.
  Mire el video a continuación sobre cómo seleccionar y pagar su clase.
  Gade video a pouw ka konnen kòman pouw chwazi ak peye pou klas la.

  Step 3/Paso 3/Etap 3 
  Click on your class below to create your account and pay for the class. Payment can be made using a credit, debit, prepaid, or gift card. Please note that there is a $1.33 convenience fee.
  Haga clic en su clase a continuación para crear su cuenta y pagar la clase. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, débito, prepago o regalo. Tenga en cuenta que hay una tarifa de conveniencia de $1.33.
  Klike sou klas ou chwazi a pou ou kreye yon kont epi peye pou li. Peman an ka fèt avèk yon: kredi kat, debit kat oswa nenpòt kat ki gen lajan sou li. Gen yon frè $1.33 pou konvenyans.

  Use the links below to register for classes at North Technical Education Center.

  A staff member will contact you within 48 hours of completing the registration process. For additional information, please call 561.649.6004 or email sherrie.bedwell@palmbeachschools.org.

  Un empleado de la escuela se comunicará con usted dentro de las 48 horas posteriores a la finalización del proceso de inscripción. Para obtener información adicional, llame al 561.649.6004 o envíe un correo electrónico a sherrie.bedwell@palmbeachschools.org.

  Yo moun nan lekòl la ap gen poul kontaktew nan entèval 48 èdtan aprè ou fin konplete prosedi enskripsyon an. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 561.649.6004 oubyen imèl sherrie.bedwell@palmbeachschools.org.