• Congratulations! You have taken the first step towards your educational goals. To get started, please select one of the schools below and click the link to complete the registration form. Then, click on your class to create your account and pay for the class. Payment can be made using a credit, debit, prepaid, or gift card. Please note that there is a $1.33 processing fee. 

  Please note that in order to have the best possible learning experience you will need the following:
  1. An email address
  2. Access to a computer
  3. Access to the Internet


  Felicitaciones! Ha dado el primer paso hacia sus objetivos educativos. Para comenzar, seleccione a continuación una de las escuelas y haga clic en el enlace para completar el formulario de inscripción. Haga clic en su clase a continuación para crear su cuenta y pagar la clase. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, débito, prepago o regalo. Tenga en cuenta que hay una cuota de procesamiento de $1.33. 

  Tenga en cuenta que para tener la mejor experiencia de aprendizaje posible, necesitará lo siguiente:
  1. Una dirección de correo electrónico
  2. Acceso a un computador
  3. Acceso a internet


  Nap diw Felisitasyon paske ou deside fè premye pa sou rout edikasyonw. Pouw demare ak prosedi a, tanpri chwazi youn nan lokal ki sou lis sa pou ka konplete enkripsyon an. Klike sou klas ou chwazi a pou ou kreye yon kont epi peye pou li. Peman an ka fèt avèk yon: kredi kat, debit kat oswa nenpòt kat ki gen lajan sou li. Gen yon frè $1.33 pou konvenyans. 

  ENPÒTAN tanpri, konnen ke pouw ka genyen pi bon eksperyans nan etid ou bezwen genyen:
  1. Wap bezwen yon konmpitè
  2. Wap bezwen yon imel adres
  3. Wap bezwen entènèt

 • Click to Request Information