Park Vista Community High School

 • digital registration banner

  Follow the steps below to complete the online registration and payment process.
  Siga los pasos a continuación para completar el proceso de inscripción y pago en línea.
  Swiv etap sa yo pouw konplete pwosedi enskripsyon ak peman a distan lan.

  Step 1/Paso 1/Etap 1 
  Click here to complete the registration form.
  Haga clic aquí para completar el formulario de inscripción.
  Klike la pou konplete fòm enskripsyon an.

  Step 2/Paso 2/Etap 2 
  Watch the video below on how to select and pay for your class.
  Mire el video a continuación sobre cómo seleccionar y pagar su clase.
  Gade video a pouw ka konnen kòman pouw chwazi ak peye pou klas la.

  Step 3/Paso 3/Etap 3 
  Click on your class below to create your account and pay for the class. Payment can be made using a credit, debit, prepaid, or gift card. Please note that there is a $1.33 processing fee.
  Haga clic en su clase a continuación para crear su cuenta y pagar la clase. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, débito, prepago o regalo. Tenga en cuenta que hay una cuota de procesamiento de $1.33.
  Klike sou klas ou chwazi a pou ou kreye yon kont epi peye pou li. Peman an ka fèt avèk yon: kredi kat, debit kat oswa nenpòt kat ki gen lajan sou li. Gen yon frè $1.33 pou konvenyans.

  Use the links below to register for classes at Park Vista High School
  Utilice los enlaces a continuación para inscribirse en las clases de la escuela de Park Vista High School
  Itilize lyen sa pouw ka enskri nan klas nan Park Vista High School

  English/ESOL Classes at Park Vista High School

  If Park Vista High School is not the school you would like to attend please click aquí.
  Si la escuela de Park Vista High School no es la escuela a la que le gustaría asistir, haga clic aquí.
  Si Park Vista High School pa lekòl ou ta vle chwazi, tanpri klike la.

  A staff member will contact you within 24 hours of completing the registration process. For additional information, please call 561-491-8448 or email anita.lavalley@palmbeachschools.org.
  Un empleado de la escuela se comunicará con usted dentro de las 24 horas posteriores a la finalización del proceso de inscripción. Para obtener información adicional, llame al 561-491-8448 o envíe un correo electrónico a anita.lavalley@palmbeachschools.org.
  Yo moun nan lekòl la ap gen poul kontaktew nan entèval 24 èdtan aprè ou fin konplete prosedi enskripsyon an. Pou plis enfòmasyon ,tanpri rele 561-491-8448 oubyen imèl anita.lavalley@palmbeachschools.org.

  "Obstacles are the things you see when you take your eyes off the goal." - Hannah More